Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leden van het Kiescollege

U wacht straks het gewichtige werk een nieuwen Herder en Leeraar te beroepen.

Het is verblijdend dat de voorbereidende maatregelen tot het beroepingswerk, zoover gevorderd zijn dat een tweetal is geformeerd. Want het is ongetwijfeld naar den wensch van zeer velen en in het belang der Gemeente, dat de vacature, zoo mogelijk, kort dure.

Moge God het beroepingswerk voorspoedig maken en hier een leeraar brengen die met liefde en toewijding de belangen der Gemeente behartigt.

H. H. Kerkvoogden en Notabelen.

Waar het de bedoeling is dat de stoffelijke aangelegenheden dienstbaar zullen zijn aan de geestelijke belangen der Gemeente, acht ik het een goede zaak dat de predikant als zoodanig een adviseerende stem heeft in uwe colleges. Deze toch kan door zijn ambtelijk werk het best op de hoogte zijn van wat voor de Gemeente nuttig en noodig is.

Wij zagen in mijn tijd het orgel bouwen, hetgeen de stichting der Gemeente bij de openbare godsdienstoefeningen is ten goede gekomen, maar niet minder ter verfraaing was

van het kerkgebouw.

Voor zoover ik uwe welwillendheid heb mogen ondervinden, zeg ik u vriendelijk dank.

Ook een enkel woord van afscheid tot u koster, voorlezer, organist, en klokluider, die ieder voor uw deel hebt meegewerkt om de openbare godsdienstoefening stichtelijk te doen zijn.

Een beteren koster, die met meer toewijding zijn werk verricht, zal ik wel nimmer kunnen krijgen, want uw ijver was groot.

Ook u voorlezer, heb ik zelden gemist; gij waart altijd trouw op uw post en gij hebt mij en de Gemeente altijd gesticht door uw voortreffelijk voorlezen.

En niet minder hebt gij organist uw best gedaan om liet gezang der Gemeente zoo goed mogelijk te doen zijn. Dat gij steeds gezocht hebt den indruk der prediking te bewaren door een toepasselijk lied te spelen bij het uiteengaan

Sluiten