Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Gemeente, is wel bewijs dat gij mede beproefd hebt de prediking des Woords tot haar recht te doen komen. Het heeft mij menigmaal goedgedaan.

En gij klokluider, hebt schijnbaar wel de nederigste diensten bewezen, maar de vrome des O. Verbonds zei toch: ,,'k Waar liever in mijns Bonds-Gods woning Een dorpelwachter, dan gewend Aan de ijdele vreugd in 's boozen tent".

Inderdaad was toch ook uw werk van beteekenis, als gij de Gemeente met de klok hebt saamgeroepen.

Ook het klokgelui is op zichzelf eene prediking, en kan in den dag des oordeels een getuigenis zijn tegen degenen, die zich van God en Zijn dienst hebben afgekeerd.

U allen wensch ik, dat gij nog langen tijd in uwe betrekkingen de Gemeente dienen moogt Gode tot eer.

Waarde broeder Steinz, uwe aanwezigheid waardeer ik zeer. Onze samenwerking in het Sangir Comité zal bij mij in aangename herinnering blijven. Als men met u samenwerkt in vriendschappelijken geest, zooals wij mochten doen, kan er iets tot stand komen.

God zegene u in uw persoon, huisgezin en werk.

Mijn laatste woord tot mijne catechisanten zij een hartelijke aanmaning om den Heer te zoeken in de dagen uwer jeugd.

„Die Mij vroeg zoeken zullen Mij vinden" zegt de Schrift. En wie vroeg var. Hem gevonden is, zal bewaard worden voor veel kwaads en voor veel leeds.

Weest getrouw in het volgen van het onderwijs, dat gegeven wordt tot uw nut, en dat bedoelt u tot goede leden te vormen van Christus' Gemeente.

Ook de Zondagschool, die opbloeide en vooruitging, bedoelt de kleinen der Gemeente vroeg te gewennen aan den Heer en Zijn dienst.

Daarom bid ik u, die daaraan mede arbeidende zijt wijsheid en liefde toe, om dat werk te blijven behartigen tot eer van God.

Ik ben dankbaar dat ik als eerevoorzitter iets voor u heb mogen doen.

Aan de Zendingsver eeniging, blijven liefelijke herinneringen voor mij verbonden.

Sluiten