Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij heeft Gods raad uitgediend hier op aarde, om daarboven andermaal te dienen en zijnen God te verheerlijken. Maar nu volkomen.

Daartoe toch is de gemeente des Heeren geroepen ; dus in het bijzonder hare herders.

En nu wij in deze ure met elkander willen spreken over de dienstknechten Gods en hunnen zaligen dienst, waartoe zij zijn ingegaan, willen wij voorzeker niet vergeten den dienaar, die van u hènenging, en elkander opwekken, den voorganger, die u in de laatste jaren het woord Gods verkondigd heeft, te blijven gedenken.

De God aller genade zegene daartoe de prediking van hedenmorgen !

GEBED.

Tekst: OPENBARING 22 : 3b, 4.

En Zijne dienstknechten zullen Hemd i enen, en zullen Zijn aangezicht zien, en Z ij n naam zal op hunne voorhoofden zijn.

Dat ik juist dit woord koos, geliefden! zal u wel niet bevreemden. Ik heb behoefte, u en mijzelven te heiinneren, welk een troost het geloof mag bezitten; in welk eene hope het zich mag v c r b 1 ij d e n, welk eene heerlijkheid het te ge moet gaat.

Bij alles, wat wisselt en gaat, rust een kind van God in het geloof in dien onveranderlijk getrouwen Christus, die gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde is. In Christus, in Wien hij zijnen ecnigen troost heeft, in leven en sterven beide ; Die in dit aardsche leven zijn Goede Herder is, maar hem evenzeer in de ure des scheidens, als hij moet gaan door het dal der schaduwen des doods, vriendelijk verkwikt en hem binnenleidt in het Vaderhuis met zijne vele woningen. Daar zullen Zijne dienstknechten Hem dienen.

Staan wij eenige oogenbhkkcn stil bij het dienen van den Heere.

Wat kan ons, staande bij de groeve, waarin het stoffelijk overschot onzer dierbaren ter ruste gelegd woult,^ meer opbeuren en troosten, dan deze zekerheid : „de dood is verslonden tot overwinning."? Zij zijn niet gestorven, maar leven. Zij zijn dienstknechten Gods, die, staande voor den troon van God en het Lam, Hem volkomen dienen. Zij hebben hunnen wensch verkregen, en met alle gezaligden drukken zij hunne

Sluiten