Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woord, dat al die jaren onder u verkondigd is, voor u is geweest.

Zeker! ook hier is in het brengen van de boodschap des heils veel gebrekkigs geweest, maar toch — gij waart er getuigen van — uw voorganger verkondigde u den raad Gods tot uw behoud, en de verlossing, door Jezus Christus aangebracht. Hij heeft u getuigd van de groote liefde Gods voor zondaren, en met ernst u gewezen op de genade, die nog voortgaat in het heden, en op het oordeel, dat komen zal. Hij heeft u gebeden, de wereld te ontvlieden en u te laten verzoenen met God ; u herinnerd aan de voorrechten der kinderen Gods, reeds hier op aarde genoten, en evenzeer, wat het deel zal zijn dergenen, die het Evangelie der genade smaadheid aandoen.

Op de leeraars rust eene zware verantwoordelijkheid bij de uitdeeling van de verborgenheden Gods, maar niet minder op u, hoe nl. gij gehoord, hoe gij het woord ontvangen hebt.

Ik weet, dat de arbeid van uwen laatsten leeraar te dezer plaatse niet ongezegend is geweest. Daar zijn er, die onder Gods zegen door zijnen dienst zijn toegebracht, en hun zal zijn heengaan wel diep smarten. En anderen werden onder zijne prediking meer bevestigd en versterkt in hun geloof.

Maar er zijn er wellicht ook, voor wie deze prediking te vergeefs is geweest. O! als gij tot nu toe Jezus Christus voorbij zijt gegaan, dan zijt gij nog zonder blijdschap, zonder hope. Uw dienen is dan nog een dienen van de wereld. En eene ernstige roepstem is tot u gekomen. Sluit uw oor en hart niet voor haar toe ! Want weet het: de genade gaat voort, maar het oordeel staat' vast! Eéns komt de ure, waarop wij geoordeeld zullen worden naar onze werken, en wee onzer, indien zij ons onvoorbereid aantreft!

Van keizer Napoleon wordt verhaald, dat hij, des nachts het leger rondgaande, eenen schildwacht vond, die ingeslapen was op zijne post. Napoleon nam het geweer en bleef zóólang staan, tot de soldaat ontwaakte. Maar ontzachelijk was bij dat ontwaken het zien van zijnen keizer. De soldaat wist, dat hij moest sterven, want hij was slapende gevonden, waar hij had moeten waken.

O geliefden ! daarvoor moge de Heere u bewaren, dat Hij u, als Hij komt, niet wakende zou vinden. Laat Hem toe, door Zijnen Geest krachtiglijk in u te werken ter verootmoediging, en wendt u nog heden tot de bron der vertroosting, die in Christus ontsloten is ! Hebt gij den Heere

Sluiten