Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't Was een eenigszins sombere herfstdag. Eenige familieleden en vrienden reisden van verschillende kanten naar Overijsels achterhoek. Doel der reis was Vriezenveen, waar Ds. J. Boer Knottnerus in den ouderdom van 40 jaar was overleden. De dag der begrafenis was bepaald op 29 Sept. Bij de aankomst in Vriezenveen^ was het al dadelijk te zien, dat de gemeente hartelijk deelde in de diepe smart deiweduwe en kinderen van den zoozeer beminden Herder en leeraar. Toen de sombere lijkstoet door de pastorielaan trok, bleek het nog duidelijker, hoe de belangstelling algemeen was, doch toen het stoffelijk overschot het kerkgebouw werd binnen gebracht, kwam het eerst recht uit, hoe de Vriezenveeners aan hun leeraar waren gehecht. Het kerkgebouw was tot aan de uiterste hoeken bezet, en niet alleen hoorde men het snikken van vrouwen en kinderen, maar ook menig mannengemoed werd tot tranen toe bewogen, 't Was dan ook inderdaad een aandoenlijke plechtigheid. De consulent der gemeente, Ds. Rijnenberg van Wierden, beklom den kansel en sprak een woord tot de bedroefde betrekkingen en tot de gemeente. Wel mocht de spreker wijzen op de broosheid van 's menschen leven ; wel mocht hij de zoo zwaar beproefde weduwe en kinderen troostwoorden toespreken ; wel mocht hij de gemeente er nog eens bij bepalen, wat zij in dezen evangelieprediker had bezeten.

Na den consulent sprak Ds. v. Noppen van Scheveningen, zwager van den overledene, een deelnemend en ernstig woord. Hij deelde een en ander uit het leven van Ds. Knottnerus mee. Ruim 40 jaar geleden was er een dergelijke begrafenisplechtigheid in dezelfde kerk. Toen gold het den vader, die zoozeer in Vriezenveen was geliefd geweest en er 5 jaar als herder en leeraar was werkzaam geweest, terwijl deze slechts 10 jaar de Kerk had gediend.

Na den dood zijns vaders geboren, drie maanden na diens dood in dezelfde kerk gedoopt, stond daar thans het stoffelijk overschot van den zoon in datzelfde kerkgebouw, waar hij 8 jaar lang den Christus had verkondigd, terwijl hij in 't geheel slechts 14 jaar in de bediening was geweest. Met

Sluiten