Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hart tegen verzoeking gewapend worde. Laat het uw licht zijn in donkere dagen, opdat gij ook moogt vinden onder uw kruis, kracht om in Gods wil te berusten. Laat het uw licht zijn te midden van strijd en zorg, opdat gij den levensmoed behoudt en den weg weet dien gij gaan moet.

Christenouders, beseft uwe roeping om uwe kinderen reeds vroeg te onderwijzen in de H. Schrift — de grootste kracht gaat ook in dit opzicht niet van de school, maar van het huisgezin uit. Gij vooral moeders, gij zijt de door God aangewezen personen om uwe kleinen te vertellen uit den Bijbel. O, die heerlijke verhalen, die onschatbare lessen, die liefelijke psalmen, welk een diepen en heiligen indruk maken zij op het jeugdig gemoed, zoo ontvankelijk nog voor de goddelijke waarheid.

En waarmede zal ook de jongeling zijn pad en de jonkvrouw haren weg zuiver houden, indien zij die niet richten naar dit woord. Welk een voorrecht, als te midden van de duisternis der verzoeking op eens licht op gaat en de geestelijke vijand wordt ontdekt, en 't woord oprijst in het hart: zou ik zoo groot een kwaad doen en zondigen tegen God? O hoeveel beter zou 't met onze jeugd gesteld zijn, hoeveel reiner en ingetogener zouden onze zonen en dochteren hunnen weg gaan, indien zij beter bekend waren met de H. Schrift, hare lessen en voorbeelden. Maar hoevelen lezen wel slechte, onzedelijke boeken, maar het beste aller boeken niet. Hoevelen hebben hun bijbel ingeruild voor allerlei nieuwe wijsheid, om als de beproeving komt, of als 't geweten ontwaakt, of als 't op sterven aankomt te bemerken dat die wijsheid geen stand houdt. Zalig daarom wie reeds in zijn jeugd het licht van Gods woord is gevolgd, hij zal eenmaal zonder wroeging en zelfverwijt kunnen terugdenken aan de lente zijns levens.

Zalig wie ook in de kracht van het leven voortgaat met

Sluiten