is toegevoegd aan uw favorieten.

Geen roem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezegd: „Wanneer gij zult gedaan hebben al hetgene u bevolen is, zoo zegt: Wij zijn onnutte dienstknechten, want wij hebben maar gedaan hetgene wij schuldig waren te doen". Luc. 17 :10. En eindelijk, zegt de Catechismus niet terecht dat „onze beste werken onvolkomen zijn en met zonde besmet" ? „ Waar is dan de roem ?" vraagt de apostel in den Brief aan de Romeinen; en het antwoord luidt: „Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Neen, maar door de wet des geloofs". Rom. 3 : 27.

Zoo is dan het roemen waarlijk niet oorbaar. Voor den mensch geen roem in zichzelven ; maar ook niet in anderen.

Niet in anderen. Daarmede bedoelen wij niet den lof dien wij van menschen ontvangen en onze ingenomenheid met dien lof. Zeker, ook in dit opzicht geen roem. „Wel staat er geschreven: Laat u eenen vreemde prijzen, en niet uwen mond." Wel wijst de Apostel, in dit zelfde hoofdstuk waarin hij schrijft: „Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar", de gemeente van Corinthe er op, dat hij behoorde van haar geprezen te zijn. Wel is het vrij wat beter het goede in anderen te erkennen en te waardeeren dan, gelijk helaas maar al te veel geschiedt, er opzettelijk van te zwijgen, omdat men er liever niet van hooren wil — ja erger nog, zich ten koste van anderen tracht te verheffen. Vandaar de vermaning die de apostel elders doet hooren : „Door ootmoedigheid achte de een den ander uitnemender dan zichzelven".

Toch schrijft deze zelfde apostel in zijn eersten brief: „Niemand roeme op menschen11. 1 Cor. 8 : 21. Niet alleen om hen te bewaren voor hoovaardij. Zeker ook daarom. Niets is meer in staat om den mensch hoogmoedig te maken, dan wanneer hij de toejuichingen van zijne medemenschen ontvangt. Vandaar dat het zoo verkeerd is hem in zijn aangezicht te prijzen ; gewoonlijk het werk van lafhartige vleiers die, niet anders bedoelend dan hun eigen belang, zich op deze wijze in de gunst der menschen zoeken in te dringen. Heeft men waarlijk behoefte om het goede in anderen te erkennen, dat het dan veel meer