Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die begeert een treffelijk werk." Hij is een dienaar des Heeren, niet in dien zin waarin alles Hem dienen moet en ook de valsche leeraars door Hem gekocht zijn ; ook niet in den zin waarin ieder Christen Hem dient. God heeft een algemeenen en bijzonderen dienst, en in dien laatsten dienst staat hij. Hij is de mond van God tot het volk. Een gezant van den hoogsten Koning, geroepen om Gods wil, zijne bevelen, zijne wetten aan de menschen bekend te maken. Hij treedt, krachtens zijn ambt, niet op in zijn eigen naam, maar in naam van zijn Zender, en derhalve met Goddelijke autoriteit, met conscientiebindend gezag. Wat de Heere Jezus tot zijne discipelen zeide, dat geldt ook hem: „Wie u hoort, die hoort Mij; en wie u verwerpt, die verwerpt Mij". Hij is dienaar des Woords. De bediening endeuitdeeling van Gods verborgenheden is hem toevertrouwd. Hij is ook de dienaar der gemeente. Hij leidt haar in Gods heilgeheimen in. Yan Godswege en als haar wettigen dienaar brengt hij de belangen en de behoeften der gemeente voor God, zoodat hij niet alleen de mond van God bij het volk, maar ook de mond van het volk bij God is; niet alleen profeet, maar ook priester. In naam des Heeren draagt hij ook de Sleutelen, opent hij voor den een en sluit hij voor den ander de deuren van het Koninkrijk der hemelen. Zijn arbeid is niet te vergeefs. De bekeering van zondaren, waarover Gods engelen juichen, ,7de volmaking der heiligen, de opbouwing van het Lichaam van Christus" zijn de zegenrijke vruchten van zijn dienst. Zoo is hij mede een middel in de hand zijns Gods ter voorbereiding van die luistervolle toekomst, waarin van den opgang der zon tot aan haren ondergang de Naam des Heeren zal worden groot gemaakt, en heel de Schepping vervuld zal zijn van de heerlijkheid GodsMaar geeft de hooge beteekenis van zijn ambt hem reden om er zich op te verheffen ? Dat zij verre. Juist omdat bij als dienaar des Heeren zoo hoog staat, mag hij het ook in dit opzicht den apostel wel nazeggen : „ Te roemen is mij ivaarlijk niet oorbaar

Sluiten