Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In rood licht (arm aan chemische stralen) werden kikkerlarven, die elkeen zonder twijfel wel eens in aanzienlijke hoeveelheden in slooten en greppels zal hebben zien drijven, gedurende langen tijd aan zichzelf overgelaten, zoodat ze geheel en al gewend waren te leven in eene dusdanige beschijning. Daarna werd 't aantal bewegingen in een zekeren tijd van de kleine zwarte larve in 't doorschijnende ei waargenomen en wel van minuut tot minuut; vervolgens werd plotseling, vooral zorg dragende, dat geen verandering van omstandigheden overigens kon plaats hebben — hoofdzakelijk constante temperatuur van het water —, de bestraling veranderd in eene rijk aan chemische stralen (blauw licht, zonlicht), en 't resultaat was, dat bij eene nieuwe observatie van 't aantal bewegingen, dit aantal plotseling toenam en wel méér naarmate 't licht rijker was aan chemische stralen. Alle kleuren werden toegepast en met eene beschijning van blauw en violet was een aantal bewegingen waar te nemen, dat de cijfers van alle andere kleuren verre overtrof. Ook regenwormen en meerdere kleinere dieren of larven daarvan toonden een geheel ander gedrag, wanneer ze plotseling aan verschillende bestraling werden blootgesteld, terwijl

Sluiten