Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ze zien, wanneer de keus gelaten werd tusscnen rood en blauw licht, bij voorkeur neerlegden in 't roode. Waar nu, zooals hieruit blijkt, kleinere dieren zeer gevoelig zijn voor chemische stralen, is 't zeer zeker wel voor iedereen aan te nemen, dat de invloed op micro-organismen nog veel grooter is, zóó zelfs dat bacteriën daardoor op groote schaal vernietigd kunnen worden. De zon doet dan ook dienst als ontsmettingsmiddel in de natuur en is in dit opzicht ook van groot nut. Het water der groote rivieren, zoo bij uitstek geschikt voor een verblijf van groote massa's bacillen en daarom zoo geeigend tot 't helpen verspreiden van epidemische ziekten, wordt meestal in hoofdzaak ontsmet door de zonnestralen, die er overal in doordringen. Zelf kan de proef genomen worden en wel door bacillen dragend water in bakjes te doen en er enkele van aan de zon bloot te stellen en andere niet; de in de zon staande zullen naar verloop van tijd weinig of geen levende bacteriën meer bevatten, terwijl de andere er eerder rijker dan armer aan geworden zullen zijn. Dat er in de natuur zoo'n rem aanwezig is voor de verspreiding van bacteriën, is van des te grooter gewicht, in aanmerking nemende, dat vele soorten zich met eene

Sluiten