Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spectrum, dus uitgestraald door een gloeiend vast of vloeibaar lichaam, maar nu hier en daar onderbroken door de zwarte Fraunhofersche lijnen waarvan b.v. de D lijn samenvalt met de gele lijn van een natriumvlam.

Aan Kirchhoff en Bunsen, in 1859 — 60, was het gegeven eene verklaring te vinden en tevens het onderzoek van verschillende spectra zoo exact uit te voeren dat men van dat oogenblik een chemische analyse verkregen heeft zoo gevoelig en zoo nauwkeurig als geen andere analyse; zij zijn de grondleggers der „spectraal analyse," een wijze van analyseeren waarbij het mogelijk is nieuwe elementen reeds waar te nemen alvorens men ze nog kent.

Hoe vruchtbaar deze mooie onderzoekingen van de beide mannen geweest zijn toont het volgende: zij zeiven vonden in mineraalwater de twee metalen Rubidium en Cesium. Zoo vond Crookes in 1861 Thallium bij verwerking van resten uit een zwavelzuurfabriek. Zoo zijn door andere onderzoekers gevonden Indium en Gallium in Zinkblende en vonden in lateren tijd Ramsay en Rayleigh in de atmosferische lucht gassen als Argon, Helium, Neon, Krypton en Xenon, gassen die in gloeienden toe-

Sluiten