Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

centratie moet op de zon, waar de zwaartekracht en de verticale afstanden veel grooter zijn, ook veel sterker zijn — de zon heeft b.v. een middellijn die meer dan 100 maal grooter is dan die onzer aarde — daarom zullen de zwaarste metalen wel in de binnenste lagen der zon geconcentreerd zijn.

Naar het voor het leven op aarde zoo gewichtige element zuurstof heeft men begrijpelijkerwijze op onze hemellichamen veel gezocht. Wat de zon betreft, zoo vond Draper in 1877 voor het eerst zuurstof in het spectrum en eerst veel later in 1897 is deze bevinding door Runge en ook door Jewell bevestigd.

Wel opmerkelijk is hoe men in den beginne b.v. juist meende te kunnen bewijzen dat zuurstof in de zonneatmosfeer niet voorkomt. Een man als Mitscherlich kwam daartoe door de volgende redeneering:

Kirchhoff had reeds het vermoeden uitgesproken, dat het metaalspectrum, bij verhitting van een zout van dit metaal, ontstaat doordat het zout gesplitst wordt, gedissocieerd. Hij meende nu, dat wanneer deze dissociatie niet plaats vond, men wel een spectrum niet van de elementen maar van de geheele verbinding zou hebben.

Mitscherlich constateerde nu dat dit vermoeden

Sluiten