Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de beide stations eenigszins aanzienlijk te nemen, dan zou de bovengebouwde marconigraaf jammerlijk fiasco maken en de reden waarom is duidelijk. We behoeven daarvoor slechts in 't oog te houden, dat de trillingen, die ontstaan bij 't overspringen van eene electrische vonk, zich in de ruimte gaan verspreiden evenals dit met lichtstralen 't geval is, zoodat, wanneer de afstand groot is, er slechts weinigen, practisch zoo goed als geene, zullen aankomen aan 't nog geen millimeter dikke laagje met vijlsel, te meer daar rondom een in eene kamer geplaatst toestel en vooral in eene groote stad, zich vele obstakels zullen voordoen, onoverkomelijk voor eene dergelijke zwakke uitstraling.

We hebben evenwel ook nog slechts een gedeelte van Marconi s uitvinding besproken, er rest nog iets anders, een „iets , dat er niet 't minste toe bijdragen heeft om zijne eerste proeven op de reede van Spezia in 1896 met goede resultaten te doen bekronen. Hij had n.1. de beide bollen, waartusschen de vonken overspringen, voorzien van lange metaaldraden, die zich in de lucht verhieven, terwijl ook de coheerer er mede was uitgerust.

Wat is nu 't gevolg van deze wijze van doen?

Sluiten