Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

natuuflijk niet weg te cijferen en het blijft steeds een kwestie van persoonlijke opvatting of men al dan niet meent, dat de gebrachte offers opwegen tegen wat men verkrijgt.

Wij zijn echter overtuigd, dat het wel eene jaarlijksche uitgave uit de openbare kas waard is te weten, dat alle kinderen eener gemeente gedurende een reeks van jaren onder regelmatig geneeskundig toezicht staan, dat hunne lichamelijke gebreken tijdig worden ontdekt en daardoor de eerste stap, die naar genezing kan voeren, wordt gezet.

En is de overheid, die als uitvoerder der leerplichtwet de ouders dwingt hunne kinderen naar de school te zenden, niet verplicht te waken, dat diezelfde school de kinderen niet in gevaar brengt?

Hoe werkt het schoolartseninstituut, daar waar het is ingevoerd ?

De schoolarts heeft het toezicht op den gezondheidstoestand der leerlingen van alle openbare en bijzondere bewaarscholen en scholen voor lager onderwijs in de gemeente (in grootere gemeenten zijn de scholen onder meerdere schoolartsen verdeeld; eventueel kan men het toezicht ook uitstrekken over de scholen voor middelbaar en hooger ononderwijs, over de ambachts- en vakscholen). De besturen der bijzondere scholen kunnen niet gedwongen worden een schoolarts, niet-lid eener commissie van toezicht, in de school toe te laten, doch meer en meer maken zij gebruik van de gelegenheid, die de gemeentebesturen hun bieden om kosteloos van het ■gemeentelijk geneeskundig schooltoezicht te profiteeren. In enkele gemeenten, waar het gemeentebestuur niet in dit toezicht voorziet, hebben bijzondere scholen hun eigen schoolarts aangesteld.

In groote steden kan men één of meerdere schoolartsen benoemen, die dit ambt als eenig- of hoofdberoep uitoefenen, óf een grooter aantal geneeskundigen deze functie als bijambt opdragen.

In kleine gemeenten moet men volstaan met de aanstelling

Sluiten