Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een schoolarts, die den dienst in bijambt waarneemt. Bij zijn keuze dient men er rekening mede te houden, dat de schoolarts o.m. het vertrouwen zijner ter plaatse gevestigde collega's moet genieten en dat men gewaarborgd moet zijn, dat hij voor zijn ambt voldoende tijd beschikbaar heeft en zijn functie niet zal misbruiken tot het verkrijgen van eene uitbreiding zijner praktijk.

Ook is het zeer goed mogelijk, dat twee of meerdere aan elkaar grenzende kleine gemeenten gezamelijk een schoolarts benoemen en in verhouding tot het aantal der schoolkinderen in iedere gemeente tot de kosten bijdragen, jdet salaris, dat den schoolarts toekomt, is afhankelijk van plaatselijke omstandigheden, van den inhoud zijner instructie en voornamelijk van het aantal schoolkinderen onder zijn toezicht, waardoor in hoofdzaak de omvang van zijn arbeid beheerscht wordt. Naar onze meening behoort dit salaris per jaar minstens 40 cents per kind te bedragen en doet men goed den schoolarts in bijambt niet meer dan ± 2000 schoolkinderen toe te wijzen. De schoolarts onderzoekt alle leerlingen, die voor het eerst de school bezoeken, vóór of binnen bepaalden tijd (1-2 maanden) na hunne toelating. Dit onderzoek heeft in den regel in de school plaats in de kamer van het schoolhoofd of een ander beschikbaar vertrek (kamer van den schoolarts). In enkele groote gemeenten heeft men een localiteit als schoolartsbureau aangewezen, waarheen de leerlingen door hunne ouders of den klasse-onderwijzer geleid worden. De ouders of verzorgers der leerlingen kunnen desverlangd bij het onderzoek tegenwoordig zijn; dit is zelfs zeer gewenscht, omdat zij op die wijze gemakkelijk met het resultaat van het onderzoek in kennis gesteld kunnen worden en zelf den arts kunnen voorlichten. Daartoe ontvangen de ouders van het hoofd der school tijdig bericht omtrent de plaats waar en het uur waarop hunne kinderen onderzocht zullen worden. Indien de schoolarts het noodig oordeelt, dat het onderzoek van het kind met ontkleeding gepaard gaat, is voorafgaande toestemming der ouders noodig. Bovendien kunnen de ouders

Sluiten