Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden. De schoolarts kan tevens het opvolgen van den raad der behandelende geneesheeren contróleeren, aanwijzingen geven omtrent de meest geschikte zitplaats van het patiëntje in de klasse enz..

Hij kan, als deskundige, de ouders voorlichten omtrent de beteekenis van het scheelzien en verschillende uitwendige oogziekten en daardoor bevorderen, dat afwijkingen, die zelfs tot verlies van het gezichtsvermogen aanleiding kunnen geven, niet verwaarloosd worden.

Eveneens kan hij lijdertjes aan besmettelijke oogziekten opsporen en zoo de besmetting van hunne kameraden voorkomen.

Niet gering is ook het aantal schoolkinderen, dat lijdt aan gehoorzwakte en uit- en inwendige oorziekten. Het aanwijzen van deze patiëntjes en het bevorderen van hunne behandeling is voor den schoolarts eene moeilijke, doch dankbare taak.

Zeer groot is het aantal schoolkinderen, dat lijdt aan vergrooting der amandelen. Men bedenke, van hoe groote beteekenis de gevolgen dezer afwijking kunnen zijn. Door doelmatige behandeling kunnen vele dezer lijdertjes genezen worden van telkens terugkeerende oorontstekingen, van hardhoorigheid, intelligentiedefecten, van herhaald ziek zijn door ontstekingen in het woekerend gebied en meer dergelijke gevolgen. Dat de schoolarts op dit terrein belangrijk werk kan verrichten blijkt onomstootelijk, indien men vergelijkt het groote aantal lijders aan deze ziekte in niet-gëinspecteerde scholen, tegenover het geringe aantal in die scholen, waar gedurende eenigen tijd door een schoolarts geoogst is.

Voorts ontmoet de schoolarts vele kinderen, die lijden aan huid- eh haarziekten, wier beteekenis veelal door de ouders onderschat wordt. Eenige dezer ziekten zijn besmettelijk, zoodat de schoolarts verplicht is maatregelen te treffen om de niet-zieke kinderen te beschermen. Hierdoor en door de behandeling der patiënten te bevorderen zijn enkele dezer ziekten zelfs geheel uit te roeien.

Sluiten