Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHEMA

voor een verordening

regelende het Geneeskundig Toezicht op de Scholen voor Gemeenten, waar geen beroepsschoolarts kan worden aangesteld.

Art. 1. In de Gemeente .... zal (zullen) één (2 of meer) schoolarts(en) met het geneeskundig en hygiënisch toezicht op de scholen belast zijn.

Art. 2. De schoolarts(en) wordt (worden) op voordracht van Burgemeester en Wethouders door den Gemeenteraad benoemd en ontslagen. De benoeming geschiedt telkens voor 3 jaren, met een opzeggingstermijn van 3 maanden.

Art. 3. Het salaris van den (de) schoolarts(en) wordt telkens voor drie jaren door den Gemeenteraad vastgesteld, maar mag per jaar niet minder bedragen dan f 0.40 per onder zijn (hun) toezicht gesteld kind.

Art. 4. De schoolarts(en) is (zijn) werkzaam aan de hem (hun) toegewezen openbare scholen voor lager onderwijs en bewaarscholen, en de bijzondere scholen, welker besturen aan Burg. en Weth. hebben te. kennen gegeven, dat zij toezicht van een schoolarts verlangen.

Art. 5. a. De schoolarts zal de kinderen, die zich voor het schoolbezoek aanmelden, aan een voorloopig onderzoek onderwerpen en, indien hem blijkt, dat toelating ongewenscht is, daarvan kennis geven aan Burg. en Weth. ,

b. Hij zal elke school geregeld moeten bezoeken;

Sluiten