is toegevoegd aan uw favorieten.

Alcohol en tuberculose

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van alcoholisten waar te nemen, als gevolg van hunne aangeboren lichamelijke en geestelijke ontaarding.

Het behoeft ons niet te verwonderen, dat, waar twee zoo ernstige ziekten als het alcoholisme en de tuberculose zijn, elkander in één individu ontmoeten, de verwoestingen zeer groot zijn. Geen wonder ook, dat alcoholisme en tuberculose wederkeerig op elkander inwerken, en dat reeds voor 150 jaar op het verband tusschen alcohol en tuberculose is gewezen. Dit verband is veelvuldig en innig.

Gaan wij eerst na, welken invloed de alcohol heeft op de sterfte aan verschillende ziekten. Van de vele opgaven, die met betrekking tot dit onderwerp te vinden zijn, is een van de nieuwste die van Bertillon (Tuberculosis, Mei 1910), die van de cijfers, welke de sterfte aan tal van verschillende ziekten uitdrukken, twee groepen afzondert van gel ij ken levensstandaard: de eene groep omvat uitsluitend niet-herbergiers, de andere uitsluitend herbergiers. Voor alle ziekten geldt dat de sterfte in de groep der herbergiers zeer veel grooter is.

niet-herbergiers herbergiers,

Alcoholisme 28 226 Aantal sterfge-

Kanker 32 42 vallen per jaar

Longtuberculose 245 579 aan verschil-

Zenuwziekten 93 210 lende ziekten

Hartziekten 98 196 [ in Engeland op

Leverziekten 33 210 i 100,000 win-

Niei ziekten 31 70 1 keiiers van 35

Ongevallen 39 73 I tot 45 jaar.

Zelfiuoord 25 49 I

Een tweede vergelijking, die eveneens aan Bertillon wordt ontleend, leert ons, hoe bij mannen, die gel ij ksoortigen arbeid verrichten, de kans, om aan allerlei ziekten te sterven, des te grooter wordt, naarmate zij meer met het alcoholgevaar in aanraking komen: hier worden naast elkaar geplaatst spoormannen en voerlieden ; de sterfte der laatsten is in alle ziektegroepen belangrijk hooger.