Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Kinderwetten

en de daarmede verband-houdende Maatregelen.

Inleiding.

Het doel van dit boekje is een beknopt overzicht te geven van de voornaamste bepalingen der Kinderwetten en der Algemeene Maatregelen van Bestuur, die, ingevolge haie voorschriften, bij Koninklijk Besluit zijn vastgesteld.

Het overzicht werd samengesteld ten dienste van bestuurders en hoofden van liefdadige inrichtingen, — van medewerkenden op het gebied der kinderbescherming en van allen, die in dezen arbeid belang stellen.

Waar beknoptheid en duidelijkheid hoofdvereischten waren, is van de nieuwe bepalingen van het strafwetboek alleen het allervoornaamste vermeld, voldoende om een indruk te vestigen van wat de wetgever heeft gewild. Bij het behandelen der voorschriften aangaande de ouderlijke macht, de voogdij en de medewerking van liefdadige instellingen is iets meer in bijzonderheden getreden. Bij de herziening voor den derden druk is rekening gehouden met de wijzigingen, aangebracht door het Koninklijk Besluit van 10 Mei 1907, Staatsblad No. 99, en door de wetten van 27 September 1909, Staatsblad No. 322, en van 16 November 1909, Staatsblad No. 363.

Met uitzondering van de beschouwingen in het laatste hoofdstuk, heeft de samensteller getracht zoo objectief mogelijk te zijn. Zelfs daar, waar een oordeel hem als het ware uit de pen wilde vloeien, heeft hij dit oordeel achtergehouden.

Sluiten