Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voogdyraden.

Staatsvoogdij, in Frankrijk b.v. zeer algemeen, kent de Nederlandsche wet niet.

Bij Koninklijk Besluit worden echter benoergd Voogdijraden, in wier werkzaamheid eenige aanduiding van staatsvoogdij wordt gevonden. (Art 3856 B. W.)

In Amsterdam en in Rotterdam zijn twee Voogdijraden, verder is één Voogdijraad in elke plaats, waar een Arrondissementsrechtbank is gevestigd, benevens in Leiden en in Tilburg. (Art, 1 K. B. 207.)

Het aantal leden van een Voogdijraad is ten minste 5 en ten hoogste 11, doch altijd oneven. (Art. 3 K. B. 207.)

De Voorzitter, de Secretaris en de Leden der Voogdijraden worden voor den tijd van 6 jaar door de Koningin benoemd; wat de leden betreft, geschiedt deze benoeming na indiening eener voordracht, opgemaakt door den Commissaris der Koningin of door den President der rechtbank. (Arten 4, 5, 6 K. B. 207.)

Alleen de Secretaris geniet bezoldiging. De leden en de agenten, die door den Raad in verschillende gemeenten mogen worden aangesteld, genieten slechts vergoeding voor gemaakte kosten. (Arten 8, 9 en 16 K. B. 207.)

De Voogdijraad heeft in hoofdzaak de navolgende zeven-, voudige taak:

1. het adviseeren van Kantonrechter of Rechtbank bij maatregelen in het belang van minderjarigen; (Arten 261a, 285&, 295, 301, 344d, 344/?, 374c, 374e, 438a, 440«, 4406 B. W.)

2. het houden van toezicht over kinderen, die onder voogdij staan van Vereenigingen of Stichtingen, zoowel over hen die in gestichten zijn opgenomen als over degenen, die in gezinnen zijn geplaatst; (Art. 421a B. W.)

3. het behartigen van de belangen van verwaarloosde en bedreigde kinderen, door, na onderzoek van de toestanden en feiten, zoo noodig, de ontheffing of de ontzetting van vader of moeder van de ouderlijke macht of van de voogdij — of de ontzetting, van den voogd aan de Rechtbank te verzoeken; (Arten 374a, 438, 440a B. W.)

Sluiten