Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is de vaststelling slechts voorloopig, zoo moet het bepaalde bedrag worden afgedragen aan den Voogdijraad, totdat dooide Rechtbank de eindbeslissing zal zijn uitgesproken. (Arten 344fc—344o B. W.)

Indien de bedragen door Kantonrechter of Rechtbank bepaald, niet geregeld worden voldaan, staan den voogdijraad wegen open om den vader te dwingen de vastgestelde som te betalen aan den voogdijraad, die dan voor uitkeering aan de rechthebbenden zorg draagt. (Art. 344p en 344g B. W.) Het verdient opmerking dat de bepalingen omtrent de vaders dezer kinderen (Arten 344a—344#) alleen gelden vöor kinderen, geboren op of na 10 October 1910, d.i. den driehonderdsten dag na de inwerking-treding der wet.

Ontheffing van vader of moeder van de Ouderlijke Macht of van de Voogdij.

Werden in de vorige bladzijden de kinderen onderscheiden naar den natuurlijken toestand, waarin zij door hunne geboorte of door den dood hunner ouders waren geplaatst, thans komen wij tot die kinderen, wier ongelukkig lot veroorzaakt is door onmacht, ongeschiktheid, zorgeloosheid of moedwil dergenen, die hunne natuurlijke beschermers y waren. Wij noemen hen verwaarloosde kinderen.

Waar ten duidelijkste blijkt, dat de ouders onmachtig of ongeschikt zijn om hun plicht tot verzorging en opvoeding

der kinderen te vervullen, bracht de nieuwe wet een zeer

7 ^

te waardeeren rechtsmiddel in de ontheffing van de ouderlijke macht of van de voogdij. Deze ontheffing kan ten goede komen, zoowel aan kinderen onder de ouderlijke macht, als aan half-weezen en onechte kinderen onder voogdij van vader of moeder; zij wordt uitgesproken door de Arrondissementsrechtbank op verzoek van den Voogdijraad of op vordering van den Officier van Justitie, waarbij, zooveel mogelijk, tevens wordt vermeld op welke wijze in de voogdij kan worden voorzien. De mogelijkheid tot ont-

Sluiten