Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vervallen, kunnen de ouders in hunne macht worden hersteld.

Zoodanige herstelling kan echter alleen worden verkregen bij uitspraak der Rechtbank, na verhoor van de ouders en bloedverwanten van het kind, van den Voogdijraad, van den voogd en, zoo noodig, van getuigen. (Arten 374e, 440& B.W.)

Optreden van vereenigingen of particulieren.

Door vereenigingen voor kinderverzorging of door particulieren kan nooit een verzoek tot ontheffing of ontzetting van de ouderlijke macht direct tot de Rechtbank worden gericht. Toch kunnen zij in dergelijke treurige omstandigheden veel in het belang dier kinderen doen. Hun arbeid bewege zich daartoe langs de volgende lijn:

a. is de verwaarloozing der kinderen gevolg van onmacht of ongeschiktheid der ouders, zoo trachte men hen te bewegen in eene mogelijke ontheffing van hun macht te berusten; daarna wende men zich tot den Voogdijraad, opdat deze de zaak bij de Rechtbank aanhangig make;

b. bij feiten, die tot ontzetting der ouders zouden kunnen leiden, trachte men zijne plannen ten bate der kinderen voor de ouders geheim te houden en stelle men buiten hun medeweten den Voogdijraad er van in kennis;

c. in zeer ernstige gevallen wende men zich onverwijld tot den Officier van Justitie, opdat deze gebruik kunne maken van zijne op blz. 18 omschreven bevoegdheid;

d. zoodra de zaak bij de Rechtbank aanhangig is, wende men zich tot haar met een verzoekschrift om met de voogdij te worden belast; (Arten 374c ter, 4386, 440a B. W.)

e. met het oog op de rechten van den toezienden voogd, trachte men zoo mogelijk eenigen invloed uit te oefenen in die richting, dat tot dit ambt een betrouwbaar en ernstig persoon worde benoemd; (Art. 421a B. W.)

f. wordt men bij het uitspreken der ontheffing of ontzetting met de voogdij belast, zoo kieze men vooral voor het kind een veilige verblijfplaats, waar het zooveel mogelijk

Sluiten