Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bestuur der stichting worden gericht tot den Minister van Justitie, met vermelding van alle inlichtingen, feiten en omstandigheden, waaruit het verdorven en weerbarstig karakter van den minderjarige kan blijken. (Arten 4 en 16 G. W. Arten 179 en 180 K. B. 209.)

De kosten van overbrenging naar het Rijksgesticht en eventueel van latere terugbrenging, komen voor rekening der vereeniging-voo£desse. (Art. 16 G. W.)

De aandacht zij er op gevestigd, dat deze subsidie en medewerking van regeeringswege alleen kunnen ten goede komen aan Vereenigingen en Stichtingen voor hare pupillen, en nooit aan bizondere personen.. Ook kunnen zij uitsluitend worden toegekend voor de verpleging van kinderen, die verkeeren in een der vier na-te-noemen gevallen:

a. wettige-, of erkende kinderen, wier ouders van hunne macht of voogdij zijn ontheven of ontzet;

b. kinderen, aanvankelijk onder voogdij van anderen, doch wier voogden zijn ontzet;

c. onwettige kinderen, die — vóór de definitieve voogdijregeling - - op grond dat zij noch onder ouderlijke macht, noch onder voogdij stonden, door den Officier van Justitie voorloopig aan de zorgen van den Voogdijraad waren toevertrou vvd;

d. kinderen, over wie, nadat zij door den Officier van Justitie aan den Voogdijraad waren toevertrouwd, een voogd benoemd moest worden op grond dat de ouders onbekend waren, of geen bekende verblijfplaats hadden of door een of andere oorzaak de voogdij hadden verloren of in de onmogelijkheid verkeerden de ouderlijke macht of de voogdij uit te oefenen. (Art. 15 G. W.)

Voorwaarden van Regeeringswege.

De vereeniging of sticiiting, die de voogdij aanvaardt over kinderen, voor welker verzorging zij gaarne subsidie zou ontvangen, heeft allereerst na te komen de voorschriften

Sluiten