Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omtrent de verplichte kennisgevingen aan Voogdijraad en Officier van Justitie en omtrent het toestaan der wettelijk geoorloofde bezoeken, gelijk die reeds op bladz. 12 zijn behandeld. (Arten 421a en 437 B. W.)

Wil zij echter kunnen genieten van de hiervoor omschreven subsidie en medewerking van regeeringswege, zoo moet zij zich bovendien onderwerpen aan enkele door de Regeering gestelde voorwaarden, betreffende maatregelen ten behoeve van gezondheid, zedelijkheid, schoolonderwijs en vakonderricht. (Arten 13, 14 en 15 G. W.)

Het toezicht op de naleving dezer voorwaarden berust bij den Minister van Justitie, bijgestaan door het Algemeen College van toezicht, bijstand en advies voor het RijksTucht- en Opvoedingswezen. (Art. 13 G. W.)

De verpleging kan geschieden in gezinnen, in het eigen gesticht der vereeniging-voogdesse of in een ander gesticht, dat zich ook aan de regeerings-voorwaarden en het regeeringstoezicht heeft onderworpen. (Art. 178bis K.B. 209.)

Behalve de algemeene bepalingen, dat de gestichten gezond gelegen en ruim ingericht moeten zijn en dat voor goed toezicht, behoorlijke voeding, kleeding, ligging en geneeskundige behandeling moet worden zorg gedragen, bevatten deze voorwaarden ook enkele voorschriften, waarop in het bijzonder moet worden gelet.

Zoo mogen in hetzelfde gesticht geen verpleegden van verschillend geslacht worden opgenomen, tenzij in geheel van elkander gescheiden afdeelingen, of in gestichten of afdeelingen van gestichten, waarin uitsluitend kinderen jonger dan tien jaar worden verpleegd.

Jongeren en ouderen moeten zooveel mogelijk van elkaar afgezonderd worden gehouden.

Door den Minister van Justitie kunnen voor een bepaald gesticht van deze voorschriften omtrent scheiding tusschen jongens en meisjes en tusschen ouderen en jongeren afwijkingen worden toegestaan.

De inrichting der slaapzalen en de regeling van het daar

Sluiten