Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geoefend toezicht zijn onderworpen aan de goedkeuring van den Minister van Justitie.

Schoolonderwijs tot den vollen leeftijd van 13 jaar, he'rhalingsonderwijs tot 16 jaar en doelmatig vakonderricht zijn voor alle verpleegden verplicht. (ArtGn 178, 126—141 K. B. 209.)

Bij verpleging in een gesticht, onder ander bestuur staande, en bij verpleging in gezinnen moet omtrent de uitbesteding een schriftelijke overeenkomst worden aangegaan tusschen de vereeniging-voogdesse, eenerzij ds, en het bestuur van het andere gesticht of de pleegouders, anderzijds. De vereenigingvoogdesse is verplicht een voortdurende en gereglementeerde controle op de verpleging dier kinderen uit te oefenen en blijft voor hunne opvoeding en de naleving der regeerings-

voorwaarden verantwoordelijk. (Arten 178, 178bis, 142 147

K. B. 209.)

Ten einde het regeeringstoezicht op de naleving der voorwaarden te vergemakkelijken, is de vereeniging-voogdesse verplicht van elke schriftelijke verplegings-overeenkomst een gewaarmerkt afschrift aan den Minister te zenden, en omtrent elk harer pupillen, waarvoor zij subsidie geniet, geregeld aanteekeningen te houden en een jaarlijksch verslag den Minister aan te bieden. Deze aanteekeningen en verslagen zijn ingericht volgens voorgeschreven model. (Arten 178, 178bls, 148, 149, 156 K. B. 209.)

Echtscheiding.

Ook in gevallen van echtscheiding zijn de belangen deikinderen door de nieuwe wet beter geregeld.

Getrouw aan het beginsel, dat de ouderlijke macht alleen bestaat, zoolang het huwelijk stand houdt, bepaalt de wet, dat bij ontbinding des huwelijks of bij echtscheiding de ouderlijke macht ophoudt. In die gevallen wordt dan dooide Rechtbank, die de ontbinding of de echtscheiding uitspreekt, een der ouders tot voogd en tevens een toeziende voogd

Sluiten