Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de kinderen benoemd. Ook hier gelden de bepalingen van Art. 374 ebis, welke toegepast kunnen worden om de kinderen te brengen onder de macht van den benoemden voogd. (Arten 261, 284 en 285a B. W.)

Bij scheiding van tafel en bed wordt het huwelijk nog niet ontbonden, doch slechts geschorst. Opdat echter ook in deze gevallen geen onzekerheid zou bestaan, wie gezag heeft over het kind, wordt door de rechtbank, die de scheiding uitspreekt, beslist wie der ouders de ouderlijke macht over elk der kinderen zal uitoefenen. (Art. 301 en 301 b B. W.)

De toestand onder de oude wet, dat na echtscheiding de ouders, ook omtrent de kinderen die niet aan hen waren toevertrouwd, toch zekere rechten behielden, heeft gelukkig opgehouden. Alleen bij het sluiten van een huwelijk door minderjarige kinderen, blijft (ook na echtscheiding) de toestemming van beide ouders vereischt. (Art. 92 B. W.)

Ook op andere wijze is voor de belangen der kinderen bij echtscheiding gezorgd. Juist tijdens het proces, in afwachting der uitspraak, kunnen de huiselijke omstandigheden het moeilijkst zijn, en het waren wederom de kinderen, die daaronder het meest leden. Dit behoeft niet meer. De Rechtbank heeft de bevoegdheid, hangende het geding, de ouderlijke macht te schorsen en de kinderen tijdelijk aan een ander persoon of aan den Voogdijraad toe te vertrouwen. (Art. 269 B. W.)

Eén moeilijkheid biedt de toestand na echtscheiding, waarin de wet niet helpt, ofschoon de Minister daaromtrent wel eenige voorziening had voorgesteld. Indien n.1. de echtgenoot, die met de voogdij belast is, sterft, dan vervalt onmiddellijk de voogdij van rechtswege aan den andere der ouders. (Art. 400 B. W.)

Hierop is geenerlei uitzondering toegestaan dan deze, dat hij reeds vooraf van zijne macht ware ontheven of ontzet. Om te voorkomen dat een slechte vader, gescheiden van zijne vrouw-voogdesse, bij haar dood, als voogd, macht verkrijge over de kinderen, is het dus dringend noodig dat

Sluiten