Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontslagen, en het kind onder hunne macht kan worden gesteld. (Arten 408ö en 413 B. W.) De Kantonrechter kan echter het verzoek weigeren en den voogd handhaven, als er gegronde vrees bestaat dat het kind door den vader of de moeder zal worden verwaarloosd.

Indien echter de moeder van een natuurlijk kind een huwelijk sluit en dit echtpaar wettigt het kind, zoo valt hun van zelf de ouderlijke macht ten deel, waardoor dan de voogdij van rechtswege is vervallen.

Dit geschiedt niet alleen in de gevallen, waar de echtgenoot der moeder werkelijk de vader is van het kind, doch ook in die gevallen, waar ieder weet dat hij de vader niet is, ja zelfs daar waar de mogelijkheid van dit vaderschap door afwezigheid of leeftijd kennelijk is uitgesloten. (Arten 327, 329, 354 B. W.)

Waar in zoodanige gevallen het optreden der ouders zou leiden tot ongeluk van het kind en tot vernietiging der vrucht van de reeds genoten opvoeding, is het dus noodzakelijk dat de voogd, zoodra hij kennis krijge van de plannen der ouders, zich onverwijld wende tot den Officier van Justitie, opdat deze, in het belang der minderjarigen kunne optreden, gelijk op bladz. 18 is omschreven.

Voogdyregister.

Een zeer belangrijke bepaling der wijzigingswet van September 1909 is die omtrent de inrichting van het Voogdij-register.

Elke beslissing, waarbij een kind aan één der ouders wordt toegewezen, waarbij ouders of voogden worden geschorst, ontzet of ontheven, waarbij ouders worden hersteld, of waarbij een tijdelijk voogd, een voogd, een toeziend voogd of een curator over een ongeboren vrucht wordt benoemd, wordt door de betrokken rechterlijke autoriteit medegedeeld aan den griffier van het Kantongerecht der geboorteplaats van den minderjarige.

Van deze mededeelingen wordt door den griffier een

Sluiten