Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

landbouw- en tuinbonw-onderwijs ontvangen; terwijl eindelijk het gesticht te Alkmaar dienst zal doen als gesticht van dicipline voor zeer weerbarstigen en tuchteloozen.

Deze indeeling der verpleegden zal eerst volledig tot stand komen, wanneer (in den loop van 1910) het nieuwe opvoedings-gesticht te Amersfoort in gebruik zal zijn genomen.

Kinderen, door de Regeering toevertrouwd aan bijzondere vereenigingen.

„Of op andere wijze" . , ... Wat is daarvan de beteekenis? (zie bladz. 32 en bladz. 35.)

Op welke andere wijze, dan door plaatsing in een RijksOpvoedingsgesticht, kan de Minister van Justitie voorzien in de opvoeding van kinderen, die door den rechter te zijner beschikking werden gesteld?

Door deze kinderen terstond, of na aanvankelijke plaatsing in een Rijksgesticht, toe te vertrouwen, desverlangd met betaling eener subsidie, aan eene rechtspersoonlijkheidbezittende vereeniging of aan eene stichting of eene instelling van weldadigheid, wier statuten, stichtingsbrieven of reglementen, duurzame verzorging van minderjarigen voorschrijven, en wier bestuur verklaard heeft zich te onderwerpen aan zekere van regeeringswege gestelde voorwaarden. (Art. 39bis S. R., Art. 12 G. W.)

Deze subsidie en deze voorwaarden zijn in hoofdzaak dezelfde, als bepaald zijn voor vereenigingen, die de voogdij aanvaardden over kinderen, wier ouders van hunne macht waren ontheven of ontzet, en die reeds behandeld werden op bladz. 21 en op bladz. 23. Er zijn echter twee belangrijke verschilpunten; ten eerste kunnen deze kinderen niet worden verpleegd in een ander gesticht, doch uitsluitend in een gezin of in het eigen gesticht der vereeniging waaraan het kind is toevertrouwd; ten tweede kunnen hier geen afwijkingen worden toegestaan van het bepaalde aangaande de scheiding tusschen jongens en meisjes en tus-

Sluiten