is toegevoegd aan uw favorieten.

De kinderwetten en de daarmede verband-houdende maatregelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wetboek, omtrent de tweeden het Wetboek van Strafrecht. Ja, zelfs in de Memorie van Toelichting bij het ontwerpgestichtenwet werd nog eens nadrukkelijk gezegd, dat er werkelijk twee soorten van dwangopvoeding bestaan : de civielrechtelijke dwangopvoeding voor minderjarigen, die de overheid in bescherming neemt, omdat hunne ouders of voogden de opvoeding verwaarloosden, dat zijn zij die vallen onder de voogdijwet — en de strafrechtelijke dwangopvoeding voor jeugdige personen, die zich aan eenig strafbaar feit schuldig maakten, dat zijn zij die door den strafrechter ter beschikking van de Regeering worden gesteld.

Moge hierdoor het maken der onderscheiding begrijpelijk zijn, het is niettemin onverdedigbaar; want tusschen de kinderen, over wie in twee zoo verschillende wetten wordt gehandeld, is in werkelijkheid geen eigenlijk onderscheid. Dezelfde Memorie van Toelichting zegt dan ook, „dat de grenslijn tusschen die twee categorieën geenszins vast en scherp staat aangegeven, want dat het verrichten eener strafbare handeling in vele gevallen niet meer is dan een toevallig incident."

Zóó is het. Behoudens uitzonderingen,' zal de rechtbank wel nooit overgaan tot ontheffing of ontzetting van de ouderlijke macht, dan nadat werkelijk uit eenige daad of omstandigheid de verwaarloozing der opvoeding van het kind blijkt. Dat zulk een kind nog geen strafbaar feit pleegde, is louter toeval. Eén dag later ingegrepen en de kleine straatlooper ware wellicht een jeugdige dief geweest. Daartegenover is het plegen van een feit, somtijds onder pressie van anderen, volstrekt geen bewijs dat juist dit kind zoo slecht van karakter is. Neen, de wegen, waarlangs zij tot ons komen, )nogen onderscheiden zijn in den civielr.echtelijken en den strafrechtelijken; de kinderen zelf staan ons gelijk. Een scheidingslijn te trekken tusschen de civielrechtelijke en de strafrechtelijke dwangopvoedelingen (d. i. tusschen Voogdijkinderen en Regeeringskinderen) is uit een paedagogisch oogpunt een onmogelijkheid.