Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met dien verstajide, dat de sub 6 en c bedoelden slechts tot eene proef verbintenis worden toegelaten, na afloop waarvan zij, zonder daaraan eenig recht op hooger gagement of pensioen te kunnen ontleenen, in hunne vorige positie terugkeeren, indien zij alsdan niet voor den actieven militairen dienst geschikt worden bevonden;

3°. zii wien wegens langdurigen dienst in de koloniën, aangevangen in 'een vóór het in werking treden dezer Regeling aangegaan verband, vergund werd naar Nederland terug te keeren;

49. zij, die zich vóór het in werking treden dezer Regeling bij de Koloniale Reserve hebben verbonden en wegens dienstemdigmg naar Nederland terugkeeren;

5°. onderofficieren van het Leger in Nederlandsch-Indië, die zijn toegelaten tot den Hoofdcursus; en 6°. militairen van het Leger hier te lande, die van gedetacheerd uit de koloniën terugkeeren.

B. Als vast personeel:

bij voorkeur gepensionneerde of gegageerde militairen beneden den rang van onderluitenant, die vroeger in de koloniën hebben gediend.

III. Burgerpersoneel.

Bij voorkeur gewezen militairen als sub II, B hiervoren bedoeld. 8 6. De reconvalescenten, genoemd in § 5, II, A, 2°, a, dienen in hun verband door en worden — buitengewone gevallen, ter beoordeeling van den Minister van Koloniën, uitgezonderd — met langer dan

twee jaar bij het korps verpleegd. v

Eindigt hun loopend verband vóórdat zij weder geschikt zijn bevonden voor den actieven dienst in de koloniën, dan kunnen zij.

\v. zoo zij dit wenschen, gepasporteerd (c. q. gegageerd of gepensionneerd) worden;

2°. zoo met grond te verwachten is, dat zij binnen twee jaar na aankomst bij het korps physiek geschikt zullen zijn voor den actieven dienst, toegelaten worden tot een voorloopig reëngagement; 3<>. zoo zulks niet te verwachten is, vergunning ontvangen om zonder verband door te dienen, om na afloop der verpleging te worden gepasporteerd (c. q. gegageerd of gepensionneerd).

Hebben zij, na weder geschikt te zijn bevonden voor den actieven dienst in de koloniën, minder dan één jaar nog te -dienen, dan kunnen zij met verbreking van hun loopend verband, een reëngagement voor tenminste drie jaar aangaan, dan wel, zoo zij dit verlangen, gepasporteerd (c. q. gegageerd of gepensionneerd) worden.

Bestaat na verpleging van één jaar geen gegronde verwachting TOper, dat zij vóór het einde van het daarop volgende jaar de geschiktheid voor den actieven dienst in de koloniën zullen hebben herkiegen,

Sluiten