Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan kunnen zij, op hun verzoek, worden gepasporteerd (c. q. gegageerd of gepensionneerd).

Treedt een gepasporteerd (c. q. gegageerd of gepensionneerd) reconvalescent later in kolonialen militairen dienst, dan wordt de hem toe te leggen engagementspremie verminderd met de eventueel over het onverschenen gedeelte van het vorig verband te veel genolen premie.

§ 7. De reconvalescenten worden onderscheiden in gewapend e n en ongewapende n. Bij aankomst bij het korps worden zij gerekend te behooren tot de categorie der ongewapenden.

Zij worden telkens na afloop van hoogstens twee maanden geneeskundig onderzocht, om te beoordeelen of zij kunnen overgaan naar de categorie der gewapenden, dan wel zekerheid te verkrijgen aangaande hunne al- of niet-gesehiktheid voor den actieven militairen dienst in de koloniën.

Wijst de keuring uit, dat de reconvalescent physiek geschikt is voor den actieven militairen dienst in de koloniën, dan wordt hij voor uitzending aangewezen, tenzij hij, op grond van het bepaalde in het derde lid van § 6, den dienst verlaat.

Leidt die keuring evenwel tot de gevolgtrekking, dat van de verdere verpleging van den reconvalescent geen voldoende verbetering van zijn toestand is te verwachten, dan beslist de hierna te noemen geneeskundige commissie of de man inderdaad als voortdurend ongeschikt voor den actieven militairen dienst in de koloniën geacht moet worden. In het bevestigend geval behoort hij gepasporteerd (c. q. gegageerd of gepensionneerd) te worden.

Op gelijke wijze wordt gehandeld, wanneer een reconvalescent, na respectievelijk twee jaren of één jaar bij het korps te zijn verpleegd — al naarmate hij behoort tot de in § 5 genoemde categorie sub a of tot een der categorieën sub b en c — niet voor uitzending naar de koloniën kan worden aangewezen.

Het geneeskundig onderzoek, zoowel van de reconvalescenten, als van hen, die zich ter dienstneming of ter detacheering aanmelden, dan wel zich vvenschen te reëngageeren, geschiedt door minstens twee officieren van gezondheid van het korps of als zoodanig dienstdoenden.

Bij verschil van meening wordt beslist door de geneeskundige commissie van het Departement van Koloniën (Koninklijk besluit van den 24steQ 1'ebruari 1893 II'-' 23), die de belanghebbenden desvereischt voor zich doet verschijnen.

§ 8. De vereischten, waaraan de hier te lande voor den kolonialen militairen' dienst aan te nemen personen moeten voldoen, en de verdere regelen, bij de werving in acht te nemen, alsmede de regeling van het ontslag uit den dienst, worden door den Minister van Koloniën, voor zooveel noodig in overeenstemming met den Minister van Oorlog^ bepaald.

§ 9. De Minister van Koloniën wordt gemachtigd om ten hoogste 12 gegageerde of gepensionneerde onderofficieren van het Leger in

Sluiten