Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 5. Met verlof of voor dienstzaken afwezig zijnde, zonder wettige reden achterblijvende en bij vermissing.

§ 6. Bij terugkeer van verlof.

§ 7. Bij preventieve hechtenis.

§ 8. Bij veroordeeling tot gevangenisstraf, niet met het verlies van rang gepaard gaande.

§ 9. Idem met verlies van rang.

§ 10. Bij ontslag uit den dienst zonder pensioen, dan wel op non-activiteit gesteld wordende.

11. Bij pensionneering.

het genot van traktement beschouwd als nog met verlof te zijn.

Wordt een officier vóór zijne terugkeer in eene ziekeninrichting of in°eenig gesticht ter verpleging opgenomen, dan wordt hij geacht op den dag van opname van verlof te zijn teruggekeerd. •

Tot en met den dag, waarop een der hier bedoelde toestanden intreedt.

Van en met den dag van terugkomst.

Gedurende den tijd der hechtenis het bedrag, dat op het tijdstip der in-hechtenisstelling genoten werd.

a. Het volle bedrag van het voor den aanvang der straf genoten traktement gedurende 30 dagen;

b. Twee derden van het volle traktement voor den verderen duur der straf.

Tot en met den dag, waarop het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan.

Tot en met den dag waarop de functie nedergelegd of ontnomen wordt.

Is een officier, als hier bedoeld, op den dag, waarop de betrekkelijke beschikking op zijn standplaats wordt ontvangen, met verlof, wegens ziekte afwezig, in eene ziekeninrichting, in eenig gesticht of in de gevangenis, dan wordt hij (voor het geval hij niet voor dienstzaken bij zijn korps of op zijn standplaats moet terugkeeren) geacht op dien dag zijn functiën te hebben neergelegd.

Tot en met den dag vóór dien, waarop volgens de bestaande bepalingen het pensioen een aanvang neemt.

Indien de betrokken officier do

Sluiten