is toegevoegd aan uw favorieten.

Herziening van de voorschriften op de werving in Nederland voor den kolonialen dienst en tot vaststelling van eene R̤egeling betreffende de Koloniale Reserve"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOELICHTINGEN.

(et) Hieronder zijn ook begrepen de militairen van het Leger hiei te lande, die worden overgenomen met bestemming om met eene vrijwillige verbintenis of detacheering bij de Koloniale troepen ovei te gaan, doch niet de physiek geschikt bevonden reconvalescenten, die voor uitzending worden bestemd.

(b) De stafhoornblazer en de staftamboer genieten gelijke soldij

als hunne ranggenooten.

(c) Den naam „soldaat ' op te vatten als algemeenen naam \ooi de ongegradueerde militairen der verschillende wapens en diensten.

BIJZONDERE BEPALINGEN.

Bij de berekening van den onafgebroken diensttijd telt niet mede de tijd, gedurende welken de man gestraft is geweest met militaire detentie of gewone gevangenisstraf voor langer dan één maand dan wel met militaire gevangenisstraf, en evenmin de tijd, doorgebracht in de 2de klasse van militaire discipline of bij het strafdetachement.

De aanspraak, door vorigen dienst verkregen, ^ gaat verloren door pasporteering, door desertie, alsmede door definitieve afvoering als vermiste, tenzij voor gedeserteerde of vermist geweest zijnde militairen wegens bijzondere omstandigheden hier te lande door den Minister van Koloniën en in de koloniën door den Gouverneur-Generaal of den betrokken Gouverneur anders mocht worden bepaald, 'wordende in dit laatste geval alleen de tijd, welken de militair afwezig is geweest, niet als diensttijd berekend.

B. Berekening der gewone soldij.

De gewone soldij wordt genoten:

8 1. Bij aanmelding tot het Van en met den dag van aanaangaan van eene vrijwillige komst bij het korps of, als voor verbintenis voor den dienst en dien dag vol daggeld is genoten, bij detacheering van een mili- van en met den dag na dien.

tair van het Leger h. t. 1. bij de koloniale troepen.

§ 2. Bij het niet tot stand Tot en met den dag van ontslag, komen der dienstverbintenis.

s 3 Bij bevordering tot een Van en met den dag, waarop de hcogeren rang. " beschikking, order, enz. gedagtee-

kend is.

s 4 Bij terugstelling. Tot en met den dag vóór dien

der dagteekening van de betrekkelijke beschikking, order, enz.

8 5. Bij vertrek naar de ko- Tot en met den dag vóór dien loniën. van inscheping te Amsterdam ot te