Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. B ij slag op traktement.

De bijslag wordt toegekend:

1. aan een hoofdofficier ten bedrage van • • ƒ 1-50

„ „ kapitein, luitenant of onderluitenant ten be- ^

drage van "

over de dagen, waarop zij, overeenkomstig de Wet op de Inkwartieringen, voor Landsrekening bij de ingezetenen zijn gehuisvést;

2. aan een hoofdofficier ten bedrage van • • ƒ 2.50

kapitein, luitenant of onderluitenant ten bedrage van "

vermeerderd met ƒ 0.25 voor elk dienstpaard, waarvan zij zijn voorzien en dat niet in Rijksstallen gestald is kunnen worden: a. wanneer zij met een troep, die gekampeerd, gekantonneerd ol op marsch geweest is, in eene plaats aankomen om aldaar garnizoen te houden, indien die aankomst niet kon worden voorzien, l wanneer zij, na om andere redenen dan de sub a bedoelde afwezig te zijn geweest, in hunne garnizoensplaats terugkeeren mdien die terugkeer niet kon worden voorzien en niet binnen 30 dagen plaats heeft en wel gedurende de eerste 3 dagen na aan- of terugkomst ■ -en met dien verstande dat de bijslag niet wordt genoten over de dagen van afwezigheid in dat tijdvak;

3. aan een hoofdofficier ten bedrage van ƒ 5-00

„ „ kapitein, luitenant of onderluitenant ten be- ^ ^

drage van

vermeerderd met ƒ 0.25 voor elk dienstpaard, waarvan zij zijn voorzien en dat niet in Rijksstallen gestald is kunnen worden wanneer zij afzonderlijk of met een troep, die gekazerneerd is, tijdelijk in een plaats moeten verblijven zonder tot de blijvende bezetting te behooren, en wel hoogstens gedurende de eerste 14 dagen van dit verblijf, wordende het echter aan den Minister van Kolomen overgelaten, om, naargelang van duur, plaats en aard der detacheering of van andere omstandigheden, na gepielde dagen een bijslag toe te kennen tot zoodan g verminderd bedrag en voor zoo langen tijd, als hem billijk en noodig zal voorkomen.

B. Toelage bij oefeningen.

1. De toelage bedraagt per dag:

JL . J—' ^ O X « . _ ,

Gehuwd. Ongehuwd.

voor een hoofdofficier • • • ■ f

kapitein, luitenant of onderluitenant . „ 2,50 „

" " adjudant-onderofficier » jj'* " 0'08

„ „ ander onderofficier » °'d8 " '03

„ korporaal of mindere »

Sluiten