Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en wordt genoten door hen, die deelnemen aan oefeningen, waardoor nachtverblijf buiten hunne standplaats wordt veroorzaakt, in de volgende gevallen:

ö. wanneer zij behooren tot of dienstdoen bij troepen, die zijn aangewezen om te kampeeren of om deel te nemen aan troepenmanoeuvres en aan oefeningen in het bezetten van forten en versterkte plaatsen;

1). wanneer zij in een legerplaats moeten verblijven tot het bijwonen van schietoefeningen;

c. wanneer zij zijn aangewezen tot het houden van kadermanoeuvres, tactische verkenningsreizen of van andere oefeningen zonder troepen;

d. wanneer zij behooren tot of dienstdoen bij de troepen,'die tot het in gereedheid brengen of ontruimen van kampplaatsen enz. zijn of worden vooruitgezonden of moeten achterblijven;

en wel, van en met den dag van vertrek uit tot en met dien van terugkomst in de standplaats.

2. Het bedrag der toelagen wordt verhoogd met ƒ 2 over de dagen, waarop door officieren en onderluitenants zelf in de huisvesting is moeten worden voorzien, en bovendien in het geval sub a hiervoren met ƒ 2 voor een bevelhebber van kampeerende troepen en voor den leider van oefeningen.

3. Het bepaalde sub 1 is niet van toepassing op de officieren, die, tot het vervullen van een bijzondere opdracht, zich tijdelijk of gedurende den geheelen kamp- of oefeningstijd bij de troepen ophouden. De hierbedoelde officieren worden schadeloos gesteld volgens de bepalingen van het Koninklijk besluit van 5 Januari 1884 (Staatsblad 11! 4), laatstelijk gewijzigd bij dat van 8 Mei 1909 (Staatsblad 11? 119).

C. Tegemoetkoming bij terugkeer uit de koloniën van gezinnen van militairen, beneden den rang van onderluitenant.

Ter tegemoetkoming in de eerste behoeften van een gezin van een wegens ziekte uit de koloniën teruggekeerden en bij het korps opgenomen gehuwden militair beneden den rang van onderluitenant, wordt toegekend een bedrag van ƒ 15 voor elk lid, dat deel uitmaakt van het teruggekeerd gezin, tot een gezamenlijk bedrag van ten hoogste ƒ 75.

D. Verhuiskosten.

Een officier of onderluitenant, die in tijd van vrede in het belang van 's Lands dienst van vaste of daarmede gelijkgestelde standplaats moet veranderen, geniet tot tegemoetkoming in de verhuiskosten, geldelijke vergoeding tot de volgende bedragen:

Sluiten