is toegevoegd aan uw favorieten.

Herziening van de voorschriften op de werving in Nederland voor den kolonialen dienst en tot vaststelling van eene R̤egeling betreffende de Koloniale Reserve"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a. voor gehuwden:

hoofdofficier f 225,

kapitein, luitenant of onderluitenant „ 150,

verhoogd met het bedrag van een halve maand traktement naar

den maatstaf van dat, hetwelk genoten wordt op den dag, waarop

hij naar de nieuwe standplaats vertrekt;

l. voor ongehuwden:

hoofdofficier f 30,

kapitein, luitenant of onderluitenant „ 20.

E. Bureelbehoeften.

1. De jaarlijksche vergoeding voor bureelbehoeften bedraagt:

voor den commandant van het korps ƒ 500,

„ den kapitein- of luitenant-adjudant „ 30,

„ de commandanten der compagnieën, aangewezen voor het opnemen van uit de koloniën teruggekeerde reconvalescenten en van militairen, bestemd tot dadelijke uitzending, ieder » 200,

,, de commandanten der overige compagnieën, ieder . . „ 100,

„ den kapitein- of luitenant-kwartiermeester „ 1200,

den administrateur van het kleeding- en nachtleger-

magazijn »

,, den garnizoenscommandant te Nijmegen „ 25.

2. De vergoeding wordt genoten over volle maanden.

Bij overgave en overname van dienst blijft zij tot en met de maand, waarin de overgave aanvangt, aan den overgever toegekend.

De betaling geschiedt niet aan den titularis, wanneer deze wegens tijdelijke afwezigheid, ziekte of anderszins zijn dienst op officieele wijze aan een ander overdraagt.

3. Uit de vergoeding moeten worden bestreden de kosten voor de lokalen voor zoover daarin niet van Landswege wordt voorzien, zoomede van het meubilair, de verlichting, de verwarming, de schrijfen teekenbehoeften, stempels, boeken, registers, gedrukte stukken en

andere behoeften. , v..

Hetgeen door den titularis uit de vergoeding is aangeschaft, birjtt

zijn eigendom. .111

Daarvan zijn echter uitgezonderd de in gebruik zijnde boeken, registers en stempels, die als Landseigendom beschouwd en kosteloos aan den opvolger-titularis mo.eten worden overgegeven.

F. Keuren van kleeding.

De kleermakers, militaire of burgerlijke, die de officieren bijstaan in de keuring van aan het korps geleverde kleedingstukken, genieten deswege eene geldelijke vergoeding ten bedrage van ƒ 0,25 per man en per uur.