is toegevoegd aan uw favorieten.

Herziening van de voorschriften op de werving in Nederland voor den kolonialen dienst en tot vaststelling van eene R̤egeling betreffende de Koloniale Reserve"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men, gymnastiek, zwemmen, schaatsenrijden, wielrijden, openluchtspelen en andere dergelijke voor den militairen dienst noodige en nuttige oefeningen, kosten van verstrekking van exercitieen dienstreglementen aan onderofficieren, korporaals en minderen en van verlichting en verwarming van de lokalen, voor het onderwijs bestemd,

b. prijzen en kleine belooningen voor ijver en lust bij het schijfschieten en belooningen aan onderwijzers en prijzen aan leerlingen in de vakken, sub a bedoeld,

c. militaire feesten ter gelegenheid van den verjaardag der Koningin,

d. onderhoud der korpsbibliotheek, daaronder begrepen het meubelen, verlichten en verwarmen van de lokalen der bibliotheek.

Bijzondere bepalingen.

De Minister van Koloniën bepaalt het hoogste bedrag der sommen, welke ter bestrijding van de sub s en d bedoelde kosten jaarlijks mogen worden besteed, en kan een vaste som ter beschikking van den commandant van het korps stellen tot bestrijding van de sub 1 en c bedoelde kosten.

L. Verplaatsing van personen en goederen.

1. Tot dit onderwerp behooren:

a. vervoer in het belang van 's Lands dienst van personen, paarden en goederen,

b. tol- en bruggelden,

c. weggelden,

d. veer- en overvaartgelden.

De Minister van Koloniën stelt de regelen vast, volgens welke het vorenomschreven vervoer zal geschieden.

2. Voor Landsrekening worden vervoerd de vrouwen en kinderen, alsmede de bagage van de militairen beneden den rang van onderluitenant, die:

a. naar de koloniën worden uitgezonden:

van de standplaatsen naar de plaatsen van inscheping binnenslands,

b. uit de koloniën bij het korps terugkeeren of daarbij worden ingedeeld :

van de plaats van ontscheping binnenslands naar hunne standplaatsen.

De kosten hiervan behooren eveneens onder dit hoofd.

M. Voeding van Landswege.

Tot dit onderwerp behooren:

g. aanschaffing van levensmiddelen,