is toegevoegd aan uw favorieten.

Herziening van de voorschriften op de werving in Nederland voor den kolonialen dienst en tot vaststelling van eene R̤egeling betreffende de Koloniale Reserve"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l. aanschaffing en onderhoud van gereedschappen tot het inkoopen, bereiden en uitdeelen van de levensmiddelen en de verdere benoodigdheden in de soldatenkeukens,

c. koffie en melk ten dienste van de wachten,

d. deelname aan de menage van de gehuwde militairen van het korps beneden den rang van onderluitenant tijdens hunne verpleging in eene ziekenkamer,

e. keuring van levensmiddelen en vee,

ƒ. andere benoodigdheden en werkzaamheden, welke naar hunnen aard, door den Minister van Koloniën tot dit onderwerp worden gerekend.

Bijzondere bepalingen.

1°. Yoor de soldijgenietende militairen van het korps, alsmede voor de ongehuwde militairen van het vaste personeel tijdens hunne verpleging in eene ziekenkamer, hetzij van het korps, hetzij van het Leger hier te lande, wordt van Landswege een ration levensmiddelen of eene vergoeding daarvoor te goed gedaan.

In het ration levensmiddelen is tevens de verstrekking van brood

begrepen.

2°. Het hoogste bedrag, dat gemiddeld per ration levensmiddelen besteed kan worden, wordt jaarlijks door den Minister van Kolomen vastgesteld en wel afzonderlijk voor de reconvalescenten en voor de overige militairen van het korps.

Dit bedrag is tevens dat der vergoeding, die wegens gemis aan voeding in natura wordt uitgekeerd.

3°. Bij oefeningen buiten het garnizoen, kan het per ration in maximum te besteden bedrag door den Minister van Koloniën worden verhoogd.

4°. In overeenstemming met den rationsprijs wordt door den commandant van het korps een schaftorder vastgesteld.

5°. De Minister van Koloniën bepaalt de gevallen, in welke een ration levensmiddelen, en die, in welke de vergoeding daarvoor wordt toegekend.

Daarbij wordt echter als grondslag aangenomen, dat m tijd van vrede in den regel levensmiddelen in natura worden verstrekt:

a. bij verblijf in het garnizoen, aan de ongehuwde korporaals en soldaten;

b. bij verblijf in kampementen, kantonnementen, bivaks, forten en versterkte plaatsen buiten het garnizoen, zoomede bij veldoefenmgen en bij oefeningen in den vestingoorlog, aan alle soldijgenietende militairen.

6°. De aanschaffing van Landswege van levensmiddelen en brandstoffen geschiedt naar door den Minister van Koloniën vast te stellen regelen.