is toegevoegd aan uw favorieten.

Herziening van de voorschriften op de werving in Nederland voor den kolonialen dienst en tot vaststelling van eene R̤egeling betreffende de Koloniale Reserve"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■7°. Verstrekking van levensmiddelen door de ingezetenen heeft plaats volgens de dienaangaande vastgestelde of nader vast te stellen wettelijke bepalingen.

8°. Aan een soldijgenietend militair wordt een ration levensmiddelen of de vergoeding daarvoor toegekend over de dagen, waarop hij, volgens de regelen, vermeld in tarief II, recht heeft op soldij, met uitzondering evenwel van de dagen of den dag, waarop hij:

a. met voeding bij de ingezetenen is ingekwartierd;

b. onderworpen is aan de straf van provoost of cachot te water en .brood;

c. overeenkomstig punt 10 van afdeeling B van tarief II, soldij bij verpleging geniet.

Aan de militairen, sub b hiervoren bedoeld; wordt over de dagen, waarop zij de straf ondergaan, een ration brood verstrekt tot een gewicht van 1,3S Kilogram.

Voor uit de koloniën teruggekeerde militairen wordt ook een ration levensmiddelen of de vergoeding daarvoor te goed gedaan voor den dag van aankomst bij het korps, wanneer zij op dien dag ontscheept zijn.

9°. Tot bestrijding van de kosten wegens het voltallig en in goeden staat houden van het bij het korps in gebruik zijnde tafelgereedschap, als gamellen, borden, koffieketels, koffieiommen enz. kan jaarlijks eene door den Minister van Koloniën te bepalen vaste som aan den commandant van het korps worden toegekend.

10°. Wanneer militairen van het vast personeel in de kazerne zijn gehuisvest en aan de menage deelnemen, moet door hen de voor levensmiddelen vastgestelden rationsprijs worden betaald.

N. W e r f k o s t e n.

Tot dit onderwerp behooren:

(i. aanschaffing en onderhoud van maten en andere benoodigdheden tot het beoordeelen van de lichamelijke geschiktheid voor den dienst,

b. belooning voor het opsporen van onderofficieren, korporaals en minderen, die zich zonder verlof van hun korps of uit hunne standplaats verwijderd ophouden, of van verlof zijn achtergebleven,

c. uitbetaling van gratificatiën voor het verrichten van werkzaamheden ten dienste der koloniale werving,

d. aanschaffing van gedrukte formulieren voor akkoorden,

e. betalingen voor het samenstellen, drukken en vterspreiden van geschriften, betreffende de koloniale werving en aankondigingen dienaangaande,

ƒ. aanzuivering van schuld van militairen, die worden overgenomen van het Departement van Oorlog of van het Departement van Marine,