is toegevoegd aan uw favorieten.

Herziening van de voorschriften op de werving in Nederland voor den kolonialen dienst en tot vaststelling van eene R̤egeling betreffende de Koloniale Reserve"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lande per man en per dag kunnen worden betaald voor het scheren en haarsnijden van de soldijgenietende korporaals en minderen van het korps.

De kosten van aanschaffing en onderhoud van badkachels, benevens die van aanschaffing van de benoodigde brandstoffen voor verwarming van bad- en waschwater in de kazerne, komen ten laste van den Lande.

Q. Fourage, vergoeding daarvoor en tegemoetkoming in het aan- en afschaffen en in het verlies van dienstpaarden.

I. Fourage en vergoeding daarvoor.

1°. Voor elk dienstpaard, tot het 'houden waarvan een officier gerechtigd is en dat hij in eigendom bezit, wordt een ration fourage of de vergo,eding daarvoor toegekend tot gelijke hoeveelheden en bedragen, als zijn of worden vastgesteld voor de bereden officieren der infanterie van het Leger hier te lande, die onder gelijke omstandigheden verkeeren.

2°. De geldelijke vergoeding wordt in plaatsen, waar geen troepen te paard in bezetting zijn en waar de eigenaars derhalve verplicht zijn voor eigen rekening in de geneeskundige verzorging van hunne paarden te voorzien, verhoogd met 10 cents per paard en per dag.

3°. De fourage en de vergoeding, hiervoren bedoeld, worden genoten van en met den dag van aanschaffing tot en met:

a. den dag, waarop de eigenaar is overleden of het paard vermist geraakt of sterft tenzij het wordt afgemaakt,

b. den dag vóór dien, waarop het paard wordt afgeschaft of afgemaakt,

c. uiterlijk den dertigsten dag na dien, waarop de eigenaar zonder wettige reden van verlof of bij afwezigheid wegens dienstzaken achterblijft of. vermist is en het paard heeft achtergelaten;

d. den dag, waarop het traktement van den eigenaar, wegens pensionneering of het verlaten van het korps op andere wijze, ophoudt.

4°. De vergoeding, sub c hiervoren bedoeld, wordt genoten door hem, die op het bevel van den commandeerenden officier met de zorg voor het paard belast wordt.

II. Tegemoetkoming voor aanschaffing van een dienstpaard.

Deze tegemoetkoming bedraagt f 300 en wordt genoten voor elk dienstpaard, waarvan de officier zich voor de eerste maal — zonder vroeger bij het korps tot het houden daarvan gerechtigd te zijn geweest — voorziet.

III. Tegemoetkoming voor afschaffing van een dienstpaard.

Deze tegemoetkoming bestaat uit de vergoedingen, aangegeven in punt I, gedurende 90 dagen na het tijdstip, sub 3 d van dat punt be-