is toegevoegd aan uw favorieten.

Herziening van de voorschriften op de werving in Nederland voor den kolonialen dienst en tot vaststelling van eene R̤egeling betreffende de Koloniale Reserve"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. naar hun korps of standplaatsen worden teruggezonden na in een der toestanden te hebben verkeerd, in § 8 van afd. B van tarief II omschreven,

d. in hechtenis worden gesteld of, na ontslag uit de gevangenis, naar hun korps of hunne standplaats terugkeeren,

e. met verlof afwezig zijnde, bij het einde van het verlof, door ijsgang, overstrooming of door stremming der gemeenschap op andere wijze, onderweg belet worden de reis naar hun korps of hunne standplaats te volbrengen,

ƒ. uit krijgsgevangenschap terugkeeren,

g. belast worden met het geleiden van dienstpaarden van officieren, of — zoo deze paarden wegens ziekte of gebreken hunne eigenaars niet volgen kunnen — met het verzorgen daarvan,

Ji. een geneeskundig onderzoek omtrent hunne geschiktheid voor den dienst moeten ondergaan,

i. op last van de bevoegde rechterlijke autoriteit worden gedagvaard, om als getuigen in strafzaken op te treden,

Jc. als gedaagde in hun eigen zaak, voor den rechter moeten verschijnen,

ï. met ontslag, niet op verzoek verleend, of met pensioen den dienst verlaten, voor de reis naar hunne woonplaats binnenslands of tot aan de grenzen van het Eijk, zoo die woonplaats buitenslands gelegen is,

m. belast worden met andere dan de genoemde verrichtingen, mits deze door den Minister van Koloniën onder dienstzaken gerangschikt worden.

IV. Een daggeld van ƒ 0,75 wordt ook te goed gedaan voor burgerpersonen, die zich tot het aangaan van een vrijwillige verbintenis voor den kolonialen militairen dienst bij een der autoriteiten van het Leger hier te lande aanmelden en bij een geneeskundig onderzoek voor dien dienst geschikt zijn bevonden.

Het hoogste aantal dagen, waarover dat daggeld wordt ^genoten, wordt door den Minister van Koloniën vastgesteld.

S. Opvatloon.

De belooning voor het aanhouden van een vermisten, gedeserteerden of van verlof achtergebleven militair bedraagt drie gulden. Deze kosten, alsmede die wegens vervoer van den aangehoudene — c. q. van zijnen geleider — moeten door hem worden terugbetaald.

T. Vergoeding aan het muziekkorps voor het doen van uitgeleide naar Amsterdam of Rotterdam van naar de koloniën vertrekkende detachementen."

Deze vergoeding bedraagt per dag:

voor een sergeant-majoor- of adjudant-onderofficier stafhoornblazer f i

J >

„ „ sergeant-muzikant ?? 0,75,

„ „ korporaal- of élève-muzikant „ 0,50

4