Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aard van de aangegane verbintenis.

G-epasporteerde, gegageerde of gepensionneer- fi fw, n de onderofficieren, korpo- ' ' '

raals en soldaten van het Leger in iNed. Indië of

van de Landmacht in 3 „ 112.50 „ 75.- „ 37.50

West-Indië Wegens volbrachten

diensttijd gegageerden of gepensionneerden genieten geene premie.

Dezelfden, wanneer zij „ Qnn OAn laatstelijk bjj het Wapen » • " " »*00der Artillerie hebben ge-j 3 „150.— „100.— „ 50.—

diend Als voren.

Bij het aangaan van een verbintenis bij het wapen der artillerie.

Militairen, bedoeld onder § 5, II, A, 2, ft en c der

Regeling 4 „ 150.-„ 50.-„ 100.- De verbintenis gaat in

zoodra zij physiek geschikt bevonden worden voor den actieven 1 militairen dienst.

Bij het aangaan der proef verbintenis wordt f 20.— en by physiekgeschikt-bevinding f 30 uitbetaald.

De belegging in 's Rijkspostspaarbank van het overige deel der premie 1 geschiedt eerst na physiek-geschikt bevinding.

Na afloop van het verband wordt door den commandant van het korps beslist of eene definitieve verbintenis kan worden aangegaan.

B. Op proef (alleen voor Nederlanders en ingezetenen van het Ryk in

Europa) _ 1 _ _ _ Naafloop van het verband wordt door den commandant van het korps beslist of eene definitieve verbintenis kan worden aangegaan.

C. Bjj het vaste personeel 3 i _ _ _

Duur der verbinten: jaren.

Toe te leggen.

Uit te betalen.

In de Rijkspostspaarbank te be-

Premie.

Toelichtingen.

Sluiten