Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aard van de aangegane verbintenissen.

Duur der vcrbinl jaren.

Toe te leggen.

Uit te betalen.

In de Rijkspos' spaarbank te bi leggen.

Premie.

Toelichtingen

D. Bij het burger per- _ Dit personeel wordt t».

soneei ~ delijk in dienst gesteld.

II. Detacheeringen naar Nederlandsch-lndië.

Sergeanten behoorende ,9nn_,200 _ _ Thans alleen van toe¬

tot het Leger hier te lande. 4 / -00. / - . passing voor sergeanten

der artillerie.

Ingelijfden bij de militie en dienstplichtigen bij onn — 200 - — Beneden den rang van

de landweer o „ ^UU. „ auu. sergeant voor zoover zij

niet tot het wapen der artillerio behooren.

III. Reëngagementen.

A. Bij het vaste per-I o Z _ —

soneel | g _ _ _

; Q ir,A _ 37 50 f 112 50 De Minister van Kolo* " ™ " tk ' ika niên bepaalt de gevallen,

B. Met bestemming 4 „ 200.— ,, ou.— „ iou. — waarin oen reëngagevoor Oost- en West-Indië.l 5 „ 250.- „ 62.50 „ 187.50 ment voor minto dan

6 300 75.- „225.- S jaren kan worden aan-

n » » gegaan.

§ 2. De militairen, die in Nederland eene verbintenis aangaan voor den dienst, zoowel in als buiten Europa, kunnen zoowel naar Oost- als naar West-Indië worden uitgezonden, met dien verstande evenwel dat voor uitzending naar West-Indië in de eerste plaats in aanmeikmg komen zij, die daartoe het verzoek doen.

Voorts kunnen voor uitzending naar West-Indië worden aangewezen de uit de koloniën teruggekeerde ongehuwde militairen, die bij een geneeskundig onderzoek voor die uitzending geschikt worden bevonden en daartoe genegen zijn.

De naar West-Indië uitgezonden militairen blijven aldaar voor ó jaren gedetacheerd en dus behooren tot het Leger in Ned.-Indië.

Die detacheering kan slechts op verzoek van den betrokken militair telkens met ten hoogste 3 jaren verlengd worden.

Sluiten