is toegevoegd aan uw favorieten.

Herziening van de voorschriften op de werving in Nederland voor den kolonialen dienst en tot vaststelling van eene R̤egeling betreffende de Koloniale Reserve"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als het aantal maanden, dat het stuk, volgens het oordeel van den compagnies-commandant nog in dienst gedragen kan worden, alvorens voor vernieuwing in aanmerking te komen, tot het aantal maanden

van den vollen drachttijd.

(4) Als drachttijd telt niet mede de tijd, gedurende welken de man voor 's Landsrekening in eene ziekeninrichting of krankzinnigengesticht verpleegd is geworden. _

(5) Binnen den bepaalden drachttijd worden alleen kleeding- en uitrustingstukken voor 's Lands rekening vernieuwd, wanneer ze, buiten schuld van den bezitter, tengevolge van bevolen diensten onbruikbaar zijn geworden of in het ongereede zijn geraakt.

§3. Bijzondere verstrekkingen aan militairen.

Behalve van het in § 1 vermelde heeft nog verstrekking plaats:

а. van een paar slobkousen (in bruikleen) aan hen, voor wie het gebruik van dit artikel door den korpscommandant wordt noodig geacht,

б. van hoogstens 2 flanellen buikbanden aan militairen, voor wie het gebruik van dit artikel door den officier van gezondheid noodzakelijk wordt geacht, geschiedende de vernieuwing van dit artikel verder naar behoefte,

c. van vernieuwing van helmhoedgarnituur, voor zoover deelen daarvan buiten schuld van den bezitter onbruikbaar zijn geworden,

d. van een degen met degengordel (compleet) aan de meesters op alle wapenen (in bruikleen).

§4. Vernieuwing van chevrons, bevestiging van deze en van de onderscheidingsteekenen enz. op de kleedingstukken.

(1) Ter vervaardiging van de chevrons, bedoeld in de toelichting (a) van de tabel, wordt verstrekt:

1.56 M. voor elk stel dubbele chevrons,

0.76 M. „ „ „ enkele „ (behalve voor die van de

fouriers).

0.84 M. „ „ „ chevrons voor fouriers.

(2) Het aanmaken en de bevestiging op de kleedingstukken van chevrons, zoomede de bevestiging van alle andere onderscheidmgsteekenen geschieden voor rekening van den Lande overeenkomstig het daarvoor door den Minister van Koloniën vast te stellen tarief.

§ 5. Aanspraken op onderscheidingsteekenen voor langdurig en dienst.

Yoor de berekening van den onafgebroken diensttijd, recht gevende op het onderscheidingsteeken voor langdurigen dienst, gelden dezelfde bepalingen als voor de verhoogde soldij zijn vastgesteld.