Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE MINISTER VAN KOLONIËN,

Gelezen:

1°. een Koninklijk Besluit van 24 September 1909 ïl; 84;

2°. enz.

Heeft goedgevonden:

I. vast te stellen de ondervolgende bij deze beschikking gevoegde

Voorschriften, welke met 1 October a.s. in werking zullen treden:

а. Voorschrift betreffende de werving in Nederland van

vrijwilligers voor den kolonialen militairen dienst;

б. Voorschrift betreffende het toestaan van reëngagementen in Nederland voor den kolonialen militairen dienst voor korteren termijn dan drie jaar;

c. Voorschrift betreffende het aanhouden van stamboeken bij de Koloniale Eeserve;

d. Voorschrift betreffende het beheer en de verantwoording van gelden, goederen en levensmiddelen, alsmede omtrent het beheer van de ziekenkamer, het hospitaal, het kleeding- en nachtlegermagazijn en den werkwinkel bij de Koloniale Reserve;

e. Voorschrift betreffende het beleggen van handgelden bij de Koloniale Reserve in 's Rijks postspaarbank.

II. te bepalen:

a. van 1 October 1909 af zullen voor het ontslag uit den dienst van de militairen der Koloniale Reserve — voor zoover hieromtrent niet anders wordt bepaald — mutatis mutandis de vQor het Leger in Nederlandsch-Indië geldende bepalingen van toepassing zijn;

b de huisvesting bedoeld in § 13 van de „Regeling betreffende de Koloniale Reserve" blijft tot nader order op den bestaanden voet gehandhaafd;

c. afschrift van bovenstaande beschikking voor wat betreft sub I en II, zal worden gezonden aan het Departement van orlog hiertelande, den Commandant der Koloniale Reserve en aan de Algemeene Rekenkamer.

UI. enz.

's Gravenhage, den 28™ September 1909.

De Minister van Koloniën, de Waal Malefijt.

de Koloniale Reserve" blijft tot nader order op den bestaan-

Sluiten