Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INSTRUCTIE voor de agenten voor den Kolonialen Militairen Dienst.

Artikel I.

De agenten voor den kolonialen militairen dienst worden benoemd door den Minister van Koloniën, op voordracht van den Commandant der Koloniale Reserve.

Zij worden door dien Minister ontslagen op hun verzoek, dan wel wanneer zoodanig ontslag hem in het belang van den dienst noodig voorkomt.

In het laatstbedoelde geval wordt het ontslag verleend bij een met redenen omkleede beschikking.

_ Zij staan rechtstreeks onder de bevelen van den Commandant der Koloniale Reserve en hebben mitsdien gevolg te geven aan alle bevelen die hun door of namens dien commandant worden gegeven.

Artikel II.

Ieder agent voor den kolonialen militairen dienst ontvangt van den Commandant der Koloniale Reserve eene schriftelijke opgave van de gemeenten, behoorende tot het district, waarin die agent gehouden is om de koloniale werving, met alle door dien korpscommandant geschikt geoordeelde middelen te bevorderen.

Hij is gehouden die gemeenten tot gemeld doel te bezoeken op de daaitoe door den Commandant van de Koloniale Reserve aan te geven tijdstippen en overeenkomstig diens aanwijzingen.

Is de agent in het bezit van een rijwiel, dat hij in 's Lands dienst wenscht te gebruiken en waarvan hij tot dit doeleinde merk en nummer opgeeft aan den Commandant der Koloniale Reserve, dan zal door dezen hiermede rekening worden gehouden bij de vaststelling van de met de vorenbedoelde bezoeken verband houdende reisplannen en orde worden gesteld op de vergoeding van de onderhoudskosten van dat rijwiel overeenkomstig afdeeling O van tarief V der „Regeling betreffende de Koloniale Reserve".

Artikel III.

Aan ieder agent voor den kolonialen militairen dienst wordt door den Commandant der Koloniale Reserve een standplaats aangewezen, alwaar hij, in een door dien Commandant daarvoor geschikt geoordeelde woning een voor het pubhek toegankelijk bureaulokaal behoort in te lichten, \\ aarvan de bestemming duidelijk kenbaar wordt gemaakt door middel van een door den voormelden Commandant te verstrekken of goed te keuren bord, met het opschrift:

AGENT

VOOK DEN

KOLONIALEN MILITAIREN DIENST.

Van Landswege worden geen andere meubelen verstrekt voor de inrichting van dat bureaulokaal dan — in bruikleen — een toestel tot het meten van personen.

Sluiten