Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het bedrag van de aan den agent toe te leggen huishuur-indemniteit wordt met inachtneming van punt & van afdeeling 0 van voormeld tarief V, door den Commandant der Koloniale Reserve vastgesteld.

Artikel IV.

Behoudens het bepaalde bij artikel VIII is de agent bevoegd om. voorloopig aan te nemen:

1°. tot eene verbintenis voor den kolonialen militairen dienst zoowel in als buiten Europa alle personen niet jonger dan 17 en niet ouder dan 36 jaar, die hij daartoe geschikt acht op grond van eene geneeskundige verklaring, afgegeven door een actief dienend officier van gezondheid, en van de door den belanghebbende o\ ei te leggen papieren, voor het bijeenbrengen of de ver vollediging waar■ van hij, zonder daarvoor eenige vergoeding in rekening te mogen brengen, voor zooveel noodig hulp verleent,

2°. tot een verbintenis voor eene detacheering bij het Leger in Kederlandsch-Indië alle niet in werkelijken dienst zijnde militieplichtigen, van wier geschiktheid voor den kolonialen militairen dienst hem gebleken is uit gegevens, als sub 1°. hiervoren bedoeld,

Artikel Y.

De agent neemt maatregelen — zooveel mogelijk in overleg met de ter zake betrokken ambtenaren of beambten bij publieke vervoeran delen — om personen, die moeten worden opgezonden, hetzij naar een garnizoensplaats, teneinde overeenkomstig het bepaalde bij artikel YII geneeskundig onderzocht te worden, dan wel om, na voorloopige aanneming, bij de Koloniale Reserve eene definitie v e verbintenis aan te gaan voor den kolonialen militairen dienst of ter detacheering bij het Leger in Xederlandsch-Indie in de gelegenheid te stellen om de reis op Landskosten (r) te volbrengen.

Tevens worden door hem maatregelen genomen, opdat de m de in de vorige alinea bedoelde personen, bij verplicht verblijf m zijn standplaats of daarbuiten, in verband met de hooger vermelde keuringen, huisvesting en voeding (2) vinden.

Artikel YI.

De agent dient aan den Commandant der Koloniale Resene in de eerste helft van elke maand eene in den vereischten vorm in duplo opgemaakte declaratie wegens reis- en verblijfkosten in, alsmede eene door bewijsstukken gestaafde opgave van de uitgaven, door hen gedaan ingevolge artikel V.

Artikel VII.

De geneeskundige verklaringen, bedoeld in artikel IV, worden door den agent verkregen door zich bij aanvrage, overeenkomstig het bij

(') Zie punt la van Afdeeling I van Tarief V der Regeling betredende

de(K°lomate Reserve. AfdQe]ing yan Tadef y der Regeling betreffende

de Koloniale Reserve.

Sluiten