Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KOLONIALE WERVING.

Engagement voor Ro 0p het stamboek,

den actieven dienst.

•(ï) Naam Ik ondergeteekende (1)

ename°n beken dienst genomen te hebben voor den tijd van (2)

van den jarellj| in te gaan met den dag, waarop deze verbintenis door lointne. den Commandant der Koloniale Reserve wordt bekrachtigd, litlera. om het Koninkrijk der Nederlanden als militair te dienen bij de Koloniale troepen, zoowel in als buiten Europa, op den voet der bepalingen, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 24 September 1909 n°. 84-, zooals deze later eventueel mochten worden gewijzigd of aangevuld, onder de navolgende bijzondere voorwaarden:

1°. dat, bijaldien ik tijdelijk physiek ongeschikt mocht worden bevonden voor de verdere waarneming van den actieven militairen dienst in de koloniën, ik gehouden zal zijn de door mij bij deze aangegane verbintenis gestand te doen op zoodanige wijze, als de Eegeering in verband met mijnen ziektetoestand zal goedvinden te bepalen; 3°. dat het hier te lande aan den Minister van Koloniën, -in Oost-Indië aan het Legerbestuur en in West-Indië aan den betrokken Gouverneur zal vrijstaan, mij onmiddellijk uit den dienst te verwijderen, met of zonder paspoort, en alzoo de tegenwoordige verbintenis zonder eenige formaliteit te ontbinden, in de volgende gevallen:

a. wanneer mocht blijken, dat ik bij het aangaan van dit engagement vroegere rechterlijke veroordeelingen wegens diefstal, oplichting of andere de goede trouw of eerlijkheid kwetsende misdrijven opzettelijk verzwegen heb, of wanneer later een vonnis wegens dergelijk misdrijf tegen mij mocht worden uitgesproken; l. wanneer mocht blijken, dat ik voor den "kolonialen militairen dienst ongeschikt ben wegens eenig lichaamsgebrek of eenige ziekte, bij het door mij ondergaan militair geneeskundig onderzoek niet waarneembaar, doch waarvan het bestaan mij bekend en bij bedoeld geneeskundig onderzoek opzettelijk verzwegen is,

c. wanneer mocht blijken, dat ik, die bij deze verklaar den Lande niet reeds als militair te hebben gediend, den Lande wel reeds als zoodanig gediend heb;

d. wanneer ik, den leeftijd van achttien jaren nog niet bereikt hebbende, mij aanhoudend slecht gedraag;

Sluiten