Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3°. dat het hier te lande aan den Minister van Koloniën, in Oost-Indië aan het Legerbestuur en in West-Indië aan den betrokken Gouverneur zal vrijstaan mij onmiddellijk uit den dienst te verwijderen in de volgende gevallen:

a. wanneer ik ongeschikt mocht blijken te zijn voor den actieven dienst in de koloniën wegens eenig lichaamsgebrek of eenige ziekte, ontstaan na mijne indiensttreding of vóór dat tijdstip, maar niet vallende onder de sub 2°., b, bedoelde;

b. wanneer, op het daartoe door mij gedaan verzoek, het verleenen van het paspoort in het belang van den dienst of van mij geraden mocht voorkomen;

4°8)vOTvait 4°. dat, wanneer mocht blijken, dat ik, die bij deze verklaar huwden' ongehuwd te zijn, wel gehuwd ben, gedurende mijn loopend engagement, voor zooveel militaire aangelegenheden betreft, niet als gehuwd zal worden beschouwd;

5°. dat, wanneer er gedurende mijn diensttijd door eigen toedoen eenige interruptie van dienst mocht plaats hebben, waaronder ook wordt gerekend de tijd, gedurende welken ik in de tweede klasse (klasse van discipline) of in een strafcursus, hoe ook genaamd, mocht worden geplaatst, ik gehouden zal zijn, onmiddellijk na het eindigen van die interruptie het vóór den aanvang daarvan nog onvervuld gebleven gedeelte van mijne dienstverbintenis te volbrengen, hetzij hier te lande de Minister van Koloniën, in Oost-Indië het Legerbestuur of in West-Indië de betrokken Gouverneur mocht goedvinden, om bij het eindigen der interruptie de tegenwoordige verbintenis zelfs zonder eenige formaliteit te ontbinden waartoe hun vooï dit geval het recht blijft voorbehouden;

6°. dat deze verbintenis dadelijk in werking treedt, doch dat, wanneer de Commandeerende Officier van de Koloniale Reserve haar niet mocht bekrachtigen, zij zal vervallen en ik tot mijne vorige positie zal terugkeeren;

7°. dat ik mede tot mijne vorige positie zal terugkeeren, wanneer ik, nadat de verbintenis door den Commandeerenden Officier der Koloniale Reserve is bekrachtigd, vóór den dag mijner inscheping naar mijne bestemming daarvan mocht worden ontheven;

8°. dat ik, afkomstig zijnde van het Leger hier te lande, en ingevolge het bepaalde bij punt 6 en 7, tot mijne vorige positie terugkeerende, het op den dag, waarop dit plaats heeft, onvervulde gedeelte der bij het Leger hier te lande aangegane verbintenis alsnog bij dit leger zal hebben te volbrengen, tenzij ik hiervan geheel of -ten deele uitdrukkelijk mocht worden ontheven.

Sluiten