is toegevoegd aan uw favorieten.

Herziening van de voorschriften op de werving in Nederland voor den kolonialen dienst en tot vaststelling van eene R̤egeling betreffende de Koloniale Reserve"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ëLti?eder krijgsartikelen zijn mij voorgelezen. Bedongen aan

Zébê. premie (2) gulden.

scheiden. , , „,

(5) Plaats (5) den (6)

van aanneming. ' negentienhonderd

(6) Datum °

en jaar in

letters. - (7 \

(7) Hand- V '

teekening

van den j)e aangenomene verklaart zijn naam niet te kunnen teekevene. nen, doch erkent, in tegenwoordigheid van (8)

(8) Naam

namen der bovenstaand engagement, hetwelk hem is voorgelezen, te tulgen mét hebben aangegaan ten blijke waarvan wij getuigen alhier melding onze handteekeningen hebben gesteld.

hunner

teltenen Te (5) (6) den

plaatsen. negentienhonderd

Me- (9) (10)

keningen der getuigen . i - •

schiV?of Geneeskundig onderzocht en bevonden te zijn li{ (11) als (12)

^trekking, voor den kolonialen militairen dienst (13)

waarvoor het engagement geschiedt, # .j

b.v.fuse- De officieren van gezonaneia

lier, ka- -1-0

nonnier, van de Koloniale Reserve

cavalerist,

enz.

(13) Vermelding

derbyzon- /-1 ^ \

dere gebreken.

(14) Handteekeningen van de Officieren van gezondheid.

De ondergeteekende, Commandant der Koloniale Reserve, verklaart het vorenstaand engagement te wor¬

dende de aangenomene toegelaten in den rang van (12)

Te Nijmegen den (2) negentienhonderd

De

(15) Hand- (15)

teekening x 7

van den Comdt. der Kol. Reserve.